Poland

Sędzia w resorcie tak, ale nie ten z NSA

Nadzoruj¹ca s¹dy wiceminister sprawiedliwoœci zosta³a sêdzi¹ Naczelnego S¹du Administracyjnego. Czy to prawid³owe? Eksperci mówi¹, ¿e nie.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci po publikacji „Rzeczpospolitej" „Albo rz¹d, albo NSA" zarzuci³o redakcji podawanie nieprawdziwych informacji.

Zapytaliœmy prezesa NSA o ocenê ca³ej sytuacji. BdTXT - W - 8.15 J: – Praktyka delegowania sêdziów NSA do MS nie jest niczym nowym. Nie widzia³em powodów do odmowy i wyrazi³em zgodê na delegacjê pani sêdzi Dalkowskiej na czas bycia podsekretarzem stanu w MS – potwierdza prezes NSA prof. Marek Zirk-Sadowski.

Mamy tak¿e g³os prof. Wojciecha Hermeliñskiego:

– Zdanie na ten temat zabra³ te¿ TK w 2009 r. W sprawie K 45/07 wykluczy³ mo¿liwoœæ ³¹czenia orzekania przez sêdziego z wykonywaniem czynnoœci administracyjnych w MS – oœwiadczy³ sêdzia TK w stanie spoczynku.

Po pierwsze – zgodnie z regu³¹ stosowan¹ w prawie publicznym – nie mo¿na powo³ywaæ siê na fakty czy okolicznoœci sprzeczne ze swym dotychczasowym postêpowaniem. Jeœli wiêc publicznie deklarowano w 2011 r., ¿e wczeœniejsza praktyka by³a niezgodna z prawem, to nie jest mo¿liwy powrót do niej.

Po drugie – jak wynika z komunikatu NSA z 4 marca ws. zgodnoœci z prawem praktyki ³¹czenia urzêdu sêdziego NSA ze stanowiskiem podsekretarza stanu upatruje siê m.in. w ustalonym zwyczaju.

– Tymczasem z piêciu wymienionych w komunikacie sêdziów tylko sêdzia Andrzej Grzelak ³¹czy³ urz¹d sêdziego NSA i stanowisko podsekretarza stanu w MS. Trudno wiêc mówiæ o ustalonym zwyczaju.Od praktyki tej odst¹piono ju¿ 15 marca 2011 r., przyjmuj¹c rezygnacjê kolejnego podsekretarza stanu sêdziego Jacka Czai w zwi¹zku z delegowaniem go (jako sêdziego wsa) do NSA.

Po trzecie – ju¿ sam fakt delegowania sêdziego wsa do NSA stanowi³ przeszkodê w pe³nieniu stanowiska podsekretarza stanu w MS.

Po czwarte – przyk³ady sêdziego Bohdana Zdziennickiego (wiceminister w latach 1994 – 1997) s¹ nieadekwatne, bo mia³y miejsce pod rz¹dami poprzednio obowi¹zuj¹cych przepisów.

Po pi¹te – dopiero Konstytucja RP nada³a odpowiedni¹ rangê ustrojow¹ odrêbnoœci s¹downictwa administracyjnego.

Po szóste – ustawa o NSA, pod której rz¹dami Bohdan Zdziennicki sprawowa³ funkcjê podsekretarza stanu w MS, zosta³a uchylona 1 stycznia 2004 r.

Po siódme – od 17 paŸdziernika 1997 r., a na pewno od 1 stycznia 2004 r. zniknê³a jakakolwiek podstawa delegowania sêdziego NSA do MS w celu sprawowania zewnêtrznego nadzoru administracyjnego w imieniu MS nad s¹dami powszechnymi.

Po ósme – od nieprawid³owej praktyki nie odst¹piono od razu. Sêdzia Andrzej Grzelak by³ sêdzi¹ NSA od 30 listopada 2005 r. Funkcjê sekretarza stanu pe³ni³ od 1 wrzeœnia 2004 r. do 3 listopada 2005 r., a podsekretarza stanu od 4 listopada 2005 r. do 23 maja 2006 r.

Po dziewi¹te – przyk³ad sêdziego Grzegorza Wa³ejki jest równie¿ nieadekwatny. Pe³ni³ on funkcjê podsekretarza stanu od 15 marca 2011 r. do 16 wrzeœnia 2011 r. W chwili powo³ania do pe³nienia stanowiska w MS by³ sêdzi¹ SO w Lublinie. W trakcie sprawowania funkcji podsekretarza stanu nie by³ sêdzi¹ NSA – pisz¹ prawnicy. (rozmowa z sêdzi¹ Wa³ejk¹ obok).

10 tys. - los tylu sêdziów zale¿y od decyzji podejmowanych w resorcie sprawiedliwoœci

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals