Poland

Sędzia Mitera: jako prawnik nie zgadzam się z odwołaniem

Jako prawnik nie zgadzam siê z odwo³aniem z funkcji cz³onka prezydium [Krajowej Rady S¹downictwa - przyp. red.] - oœwiadczy³ w poniedzia³ek sêdzia Maciej Mitera.

W po³owie stycznia Krajowa Rada Sadownictwa odwo³a³a sêdziego Leszka Mazura z funkcji przewodnicz¹cego. Z prezydium KRS i funkcji rzecznika prasowego Rady odwo³ano sêdziego Macieja Miterê. G³osowania odby³y siê w trybie tajnym.

W ubieg³y czwartek sêdzia Leszek Mazur poinformowa³ I prezes S¹du Najwy¿szego Ma³gorzatê Manowsk¹ o rezygnacji z funkcji przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa.

Mitera w poniedzia³kowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 zapewni³, komentuj¹c odwo³anie Leszka Mazura, zapyta³ i odpowiedzia³: Czy by³o to zgodne z prawem? W mojej skromnej ocenie nie.

- Co do mojej osoby to wiêkszoœæ Rady z funkcji rzecznika jak najbardziej mog³a mnie odwo³aæ. Natomiast jako prawnik nie zgadzam siê z odwo³aniem z funkcji cz³onka prezydium - powiedzia³.

Mitera przywo³a³ tu artyku³ 16 ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa. - Tam jest zagwarantowana kadencja. Ja nie us³ysza³em wyartyku³owanej podstawy mojego odwo³ania jako cz³onka prezydium, bo nie mam ¿adnych pretensji, je¿eli chodzi o odwo³anie z funkcji rzecznika - przypomnia³.

- Nie ma tej podstawy i uwa¿am, ¿e ¿aden prawnik nie znajdzie tej podstawy. Nie bêdê siê przepycha³ w kuluarach budynku z cz³onkami Rady, którzy powiedz¹ "nie, nie jesteœ cz³onkiem prezydium", natomiast do œwiata prawniczego mówiê: nie mo¿na by³o prze³amaæ tej kadencji - oœwiadczy³.

Mitera pytany o ocenê dodatkowych diet w zwi¹zku z dodatkowymi posiedzeniami - sprawa ta by³a nieoficjalnie powodem odwo³ania Mazura i Mitery - odpowiedzia³, ¿e gdyby "traktowa³ to jako wy³udzenie, to jako sêdzia obywatel powinien chyba z³o¿yæ zawiadomienie do prokuratury".

Jak w takim razie by to nazwa³? - Praca na rzecz Rady. Nie traktuje tego w kategorii jakiegoœ przestêpstwa, wy³udzenia - powiedzia³. - Ca³y czas wierzê w ludzi i mam nadziejê, ¿e przewodnicz¹cy tych komisji, pracowali na rzecz Rady. Myœlê, ¿e najlepiej oceni to opinia publiczna - stwierdzi³ na antenie TVN24.

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)