Poland

Sędzia Irena Majcher zostaje z immunitetem

Tu¿ po rozpoczêciu rozprawy posypa³y siê wnioski obrony m.in o wy³¹czenie sêdziów orzekaj¹cych w jej sprawie. To zablokowa³o postêpowanie. W chwili zamkniêcia wydania postêpowanie Izby Dyscyplinarnej jeszcze trwa³o.

W obronie sêdzi staje Stowarzyszenie Sêdziów Polskich Iustitia. Ruszy³a te¿ akcja poparcia w ca³ym kraju.

S¹d apelacyjny uzna³, ¿e w swoim postêpowaniu sêdzia Majcher nie uchybi³a ¿adnemu przepisowi prawa. Podkreœla³ tak¿e, ¿e zebrany w sprawie materia³ dowodowy nie uprawdopodobni³ niedochowania przez ni¹ jakichkolwiek obowi¹zków.

W dodatku uzna³ za niewiarygodne zeznania osoby zawiadamiaj¹cej Prokuraturê Krajow¹ o mo¿liwoœci pope³nienia przestêpstwa przez sêdziê. Dopóki w sprawie nie wypowie siê ID, ta decyzja pozostaje w mocy.

Co daje sêdziemu immunitet? Prawo o ustroju s¹dów powszechnych wyraŸnie stanowi, ¿e sêdzia nie mo¿e byæ zatrzymany ani poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci karnej bez zezwolenia w³aœciwego s¹du dyscyplinarnego. Zasada ta nie dotyczy zatrzymania w razie ujêcia sêdziego na gor¹cym uczynku przestêpstwa, ale tylko w sytuacji, gdy zatrzymanie jest niezbêdne do zapewnienia prawid³owego toku postêpowania. Do czasu wydania uchwa³y zezwalaj¹cej na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej wolno podejmowaæ tylko najpilniejsze czynnoœci.

S¹d dyscyplinarny zezwala na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej, kiedy zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie pope³nienia przez niego przestêpstwa.

Sêdziowie w zdecydowanej wiêkszoœci nie maj¹ w¹tpliwoœci: to os³abienie sêdziowskiej niezawis³oœci.

– W obecnej sytuacji zrezygnowanie z immunitetu sêdziów os³abi gwarancje niezale¿noœci sêdziów. W efekcie to politycy bêd¹ decydowaæ, którego sêdziego w dogodnym czasie odsun¹æ od orzekania pod pozorem zarzutów karnych – mówi³ sêdzia Bart³omiej Przymusiñski, rzecznik Stowarzyszenia Sêdziów Polskich Iustitia.

Football news:

Jose Mourinho: Chelsea have an amazing squad. Can play Mendy or the most expensive goalkeeper in the history of the Premier League
Andrea Pirlo: Ronaldo is a bit tired after so many games. We agreed that he will rest
Maradona's manager: Diego didn't want to live anymore. He allowed himself to die
Eder Sarabia: I hope Barcelona will once again be the team that made us enjoy football like no other
Maradona is a major figure in the life of Director Paolo Sorrentino. He believes that Diego saved his life, and calls the Argentine his guide to the world of art
Barca presidential candidate farre: I want Messi to become the honorary President of the club. He will stay
Manchester United remain Interested in Dembele and may try to rent him from Barca in January