Poland

Sędzia Igor Tuleya: trwa prawny polexit

Sêdzia Igor Tuleya

Sêdzia Igor Tuleya

Fotorzepa / Pawe³ Rochowicz

- Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej potwierdzi³ to, o czym wszyscy obroñcy praworz¹dnoœci mówi¹ od wielu lat. Niezale¿noœæ s¹dów i niezawis³oœæ sêdziów s¹ gwarantowane przez prawo unijne - mówi³ w rozmowie z Onetem sêdzia Igor Tuleya.

W opinii sêdziego, ten wyrok podkreœli³ prymat prawa unijnego nad krajowym.

- Komentarze polityków partii rz¹dz¹cej œwiadcz¹ o tym, ¿e nie tylko nie przestrzegaj¹ porz¹dku prawnego UE, ale te¿ nie chc¹ przestrzegaæ konstytucji - powiedzia³ Tuleya. - Mamy prawny polexit, który trwa od kilku lat. Bojê siê, ¿e mo¿e siê to przekszta³ciæ w faktycznie wyjœcie z UE - doda³.

Football news:

Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless