Poland

Sebastian Coe: Królowa sportu potrzebuje Rosjan

Prezes œwiatowej federacji lekkoatletycznej World Athletics Sebastian Coe chwali organizacjê zawodów w Toruniu i przekonuje, ¿e igrzyska w Tokio odbêd¹ siê nawet bez kibiców z zagranicy.

Jakob Ingebrigtsen najpierw zosta³ zdyskwalifikowany, a póŸniej odzyska³ z³oto w biegu na 1500 metrów. S³usznie?

Takie decyzje nigdy nie s¹ ³atwe, a ta by³a w³aœciwa. Cieszê siê, ¿e zobaczyliœmy œwietny bieg. Ingebrigtsen i Marcin Lewandowski pokazali wielk¹ formê przed igrzyskami w Tokio.

Jest pan zadowolony z poziomu sportowego zawodów?

Zrobiliœcie œwietn¹ imprezê, a zawodnicy dostosowali siê do tej jakoœci. Wielu sportowców podczas przerwy wymuszonej pandemi¹ odpoczê³o. Czasem taki okres wyciszenia jest niezbêdny. Dziêki temu mamy znakomite wyniki i jestem pewien, ¿e w Tokio tak¿e zobaczymy rywalizacjê na najwy¿szym poziomie.

Oczywiœcie! Ludzie potrzebuj¹ wielkiego sportu. Okolicznoœci siê zmieniaj¹, wiêc na niektóre decyzje musimy jeszcze poczekaæ, ale zak³adam, ¿e pod koniec kwietnia lub na pocz¹tku maja poznamy wszystkie szczegó³y organizacyjne. Igrzyska w re¿imie sanitarnym bêd¹ nowym doœwiadczeniem dla zawodników, ale kibice przed telewizorami dostan¹ taki sam spektakl, jak co cztery lata.

Japoñczycy wpuszcz¹ do kraju kibiców z zagranicy?

Chcia³bym, ¿eby fani z Europy polecieli na igrzyska. S¹ czêœci¹ teatru, a sportowcy potrzebuj¹ ich wsparcia, choæ wyniki pokazuj¹, ¿e przyzwyczaili siê ju¿ do braku dopingu. Mam nadziejê, ¿e nie za bardzo! Ludzie musz¹ te¿ zrozumieæ jedn¹ rzecz: brak kibiców z zagranicy nie zatrzyma igrzysk.

Co dalej z rosyjskimi lekkoatletami, którzy nie mog¹ startowaæ w miêdzynarodowych zawodach?

Spodziewam siê, ¿e rada World Athletics za dwa tygodnie zdecyduje o wznowieniu programu autoryzowanych zawodników neutralnych i na igrzyskach wystartuje dziesiêcioro Rosjan. Niezale¿na grupa, która nadzoruje tamtejszych dzia³aczy, jest zadowolona z przygotowanego przez nich planu powrotu. Potrzebujemy Rosjan, aby znów odgrywali wa¿n¹ rolê w naszym sporcie. Wróc¹ jednak dopiero wówczas, kiedy bêdziemy pewni, ¿e nie zagrozi to karierom „czystych" zawodników.

Football news:

Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League
Fans turned to Agnelli with criticism of the reform of the Champions League: You will only increase the gap between the rich and the rest in the expectation that fans will sacrifice time and money