Poland

Schetyna: Zostawiłem PO gdy miała 31 proc. Gdzie jest dziś?

Borys Budka i Grzegorz Schetyna

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- On musi obroniæ swoimi pomys³ami i polityczn¹ aktywnoœci¹ swoje przywództwo. Mówi³em mu, kiedy zostawa³ przewodnicz¹cym: "To ciê¿ka robota, wielka odpowiedzialnoœæ. Bêdziesz mia³ w rêku decyzje, ale te¿ wielk¹ odpowiedzialnoœæ" - mówi³ w TVN24 o przewodnicz¹cym PO, Borysie Budce, by³y lider Platformy, Grzegorz Schetyna.

Budka jest przewodnicz¹cym Platformy Obywatelskiej od 29 stycznia 2020 roku. Na stanowisku zast¹pi³ Schetynê, który nie ubiega³ siê o kolejn¹ kadencjê na stanowisku lidera Platformy.

- Zostawia³em Platformê Obywatelsk¹, gdy mia³a 31 procent poparcia, wygra³a w Senacie, a wczeœniej obroni³a wszystkie miasta w wyborach samorz¹dowych. Borys Budka to otrzyma³, a teraz po roku mo¿na siê zapytaæ: gdzie jest Platforma Obywatelska? - pyta³ w TVN24 Schetyna. Wed³ug opublikowanego 25 stycznia sonda¿u IBRiS dla Wirtualnej Polski poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spad³o poni¿ej 20 proc.

Oceniaj¹c swojego nastêpcê Schetyna stwierdzi³, ¿e stoj¹c na czele partii "trzeba byæ ofensywnym.

- Nie mo¿na uciekaæ od odpowiedzialnoœci. Trzeba chcieæ przewodziæ i budowaæ pozycjê Platformy jako lidera ca³ej opozycji - mówi³ by³y lider PO. Jak doda³ za to "przewodnicz¹cy zostanie rozliczony" zarówno przez cz³onków Platformy, jak i przez wyborców.

Mówi¹c o swoich oczekiwaniach wobec obecnego lidera PO Schetyna stwierdzi³, ¿e "oczekiwa³by wiêcej aktywnoœci, wiêcej skutecznoœci i tego, ¿eby Platforma mia³a lepszy wynik sonda¿owy".

Wed³ug Schetyny na trzy lata przed wyborami parlamentarnymi liderzy PO musz¹ odpowiedzieæ na pytanie "co zrobiæ, ¿eby uruchomiæ entuzjazm, wprowadziæ energiê, generowaæ i realizowaæ pomys³y, pokazaæ dobr¹ alternatywê dla PiS".

Football news:

Alaba wants to play in midfield at a new club. This condition he put forward to Real Madrid and PSG
Leonardo: A decision on Mbappe's contract will be made soon. We also talk to Neymar, it's a pleasure to deal with him
Eric Bailly: If you ask me: Messi or Ronaldo?, I will say: Ramos. One of the best in the history of football
The head of Kick It Out Toxic masculinity in football is the problem. Some consider it normal to lash out at the family after the defeat of their team
Gladbach held off Pep's attack, but City's game without the ball is power. A bonus was the Bernard - he played as Gundogan
City have a lot of money to buy a lot of incredible players. Guardiola joked about the reasons for the winning streak
First, Zidane famously outsmarted Gasperini with a no-striker scheme. And then there was a deletion-and confused the plans of both teams