Poland

Schemat bezradności

Opinie

Ksi¹dz

Adobe Stock

Dlaczego skuteczne oskar¿enie ksiêdza pedofila jest bohaterstwem, a nie standardowym dzia³aniem organów œcigania?

Znany zas³u¿ony ksi¹dz przez lata krzywdzi³ dzieci, za³o¿y³ w tym celu nawet dru¿ynê harcersk¹. Mimo ¿e o sprawie nieoficjalnie siê mówi³o, a niepokoj¹ce sygna³y o sk³onnoœciach ksiêdza dociera³y do hierarchów, ani jego prze³o¿eni, ani organy œcigania nie robi³y nic. Schemat takich historii jest ten sam, podobnie jak t³umaczenia: nie wiedzieliœmy, z ofiarami nie by³o kontaktu, ksi¹dz zosta³ przeniesiony do innej parafii... Przestêpstwo siê przedawni³o, nie by³o zawiadomienia, czekamy na dokumenty. S³yszeliœmy to dziesi¹tki razy przy okazji ujawnienia kolejnej sprawy przez media – nie przypominam sobie ujawnienia przez prokuraturê czy Koœció³ – i pytañ dziennikarzy, dlaczego przez lata nie zrobiono nic. Sprawa zmar³ego w ubieg³ym tygodniu ks. Dymera dobrze to ilustruje.

Opisywana dziœ w „Rzeczpospolitej" historia ks. Stanis³awa S. ³amie ten schemat. Pokazuje, ¿e i w prokuraturze, i w Koœciele s¹ ludzie, którzy – wychodz¹c ze swojej strefy komfortu – próbuj¹ karaæ z³o. Pocz¹tkowo sprawa ta nie ró¿ni³a siê od innych. Anonimowe sygna³y, ale te¿ relacje naocznych œwiadków by³y ignorowane. Niemoc panowa³a równie¿ w prokuraturze, która w wyniku przedawnienia umorzy³a sprawê. I czyny ksiêdza nie mog³y byæ os¹dzone, a on sam odizolowany od potencjalnych ofiar. A¿ znalaz³ siê zdeterminowany prokurator, który zdecydowa³ siê przeskoczyæ bariery formalne, by postawiæ ksiêdza w stan oskar¿enia. W 2019 r. postêpowaniem ksiêdza S. zaj¹³ siê te¿ wreszcie Koœció³. Jego sprawa przed koœcielnym s¹dem trwa.

Szkoda, ¿e ci¹gle za ma³o jest takich przypadków, a w próbach ukarania przestêpstwa pedofilii musimy liczyæ wrêcz na heroizm, nadzwyczajny wysi³ek, a nie standardowe postêpowanie, w którym siê namierza, ³apie i doprowadza do os¹dzenia. I to siê nie zmieni, je¿eli przestêpcy w Koœciele bêd¹ w dalszym ci¹gu inaczej traktowani ni¿ ci zwykli, chodz¹cy po ulicach. A prokuratorzy za delikatnie odnosiæ siê do instytucji Koœcio³a, która oci¹ga siê ze wspó³prac¹.

Musi siê te¿ zmieniæ podejœcie samych hierarchów, nie tylko czasami chroni¹cych pedofilów, tuszuj¹cych przestêpstwa, ale te¿ odwracaj¹cych g³owy na ich widok. Koœció³ nie mo¿e siê zachowywaæ jak korporacja. Je¿eli nie powie sobie, ¿e pedofil w sutannie nie jest ksiêdzem, ale pospolitym przestêpc¹, który powinien zostaæ odizolowany, nigdy nie wyjdzie z dramatycznej sytuacji, w któr¹ sam siê wpl¹ta³. Sprawiedliwoœæ dla ksiêdza pedofila >A4

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored