Poland

Samorządy chcą decydować o e-hulajnogach

Dziurawe przepisy wy³¹cz¹ korzystanie z elektrycznych hulajnóg miêdzy miastami czy wioskami. Samorz¹dowcy nie bêd¹ mogli limitowaæ liczby e-pojazdów na drogach.

25 lutego Sejm uchwali³ nowelizacjê kodeksu drogowego reguluj¹c¹ status prawny hulajnóg.

Kieruj¹cy hulajnog¹ elektryczn¹ bêdzie musia³ korzystaæ z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prêdkoœci¹ dopuszczaln¹ 20 km/h. Osoba w wieku od 10 do 18 lat bêdzie mog³a kierowaæ e-hulajnog¹, jeœli posiada kartê rowerow¹ lub prawo jazdy kategorii AM, A 1, B 1, T.

Za jazdê e-hulajnog¹, UTO b¹dŸ urz¹dzeniem wspomagaj¹cym ruch chodnikiem lub drog¹ dla pieszych z prêdkoœci¹ wiêksz¹ ni¿ zbli¿ona do prêdkoœci pieszego, a tak¿e za nieustêpowanie pierwszeñstwa pieszemu bêd¹ kary. Najwy¿szy mandat – od 300 do 500 z³ – bêdzie grozi³ za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania, strefie ruchu pojazdem innym ni¿ mechaniczny przez osobê bêd¹c¹ w stanie po u¿yciu alkoholu lub podobnie dzia³aj¹cego œrodka.

Samorz¹dy wskazuj¹ brak koniecznych regulacji. Chcia³y m.in. wprowadzenia zapisów u³atwiaj¹cych im regulowanie rynku e-hulajnóg poprzez np. limitowanie wynajmu pojazdów czy ograniczanie obszarów wypo¿yczeñ. Sposobem mia³o byæ na³o¿enie na operatorów obowi¹zku zawierania umów z lokalnymi w³adzami. Pomys³ jednak upad³.

Kolejny dotyczy³ wprowadzenia obowi¹zkowego OC dla u¿ytkowników e-hulajnóg i UTO oraz obowi¹zku jazdy w kasku. By³y te¿ próby dopisania warunku, ¿e e-hulajnogi i UTO bêd¹ mog³y korzystaæ z chodnika, jeœli ma minimum 2 m szerokoœci. Na próbach siê skoñczy³o.

S¹ te¿ regulacje, które budz¹ niepokój mi³oœników i zarz¹dzaj¹cych drogami. Po pierwsze, stanowi¹ce, ¿e na e-hulajnodze i UTO nie bêdzie wolno jechaæ jezdni¹, jeœli dozwolona jest na niej prêdkoœæ ponad 30 km/h. Je¿eli nie ma te¿ drogi dla rowerów, to ten przepis skazuje hulajnogi w miastach na jazdê w³aœnie chodnikiem, w tempie pieszych. Po drugie, elektryczne hulajnogi zostan¹ wykluczone z ruchu poza miastami (nie ma infrastruktury rowerowej ani chodników, a na drogach limit prêdkoœci jest wy¿szy ni¿ 30 km/h).

– Stworzono przepisy wy³¹cznie z myœl¹ o miastach. Przecie¿ rowerzyœci mog¹ jeŸdziæ po normalnych drogach miêdzy miejscowoœciami, wiêc gorsze potraktowanie u¿ytkowników e-hulajnóg jest niekonsekwencj¹ – zauwa¿a Mi³osz Kopciñski, mi³oœnik i u¿ytkownik e-hulajnóg, na co dzieñ ekspert i bieg³y od bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

Football news:

Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented