Poland

Samolot z Nawalnym wylądował w Moskwie. Na innym lotnisku

Samolot z rosyjskim opozycjonist¹ Aleksiejem Nawalnym wyl¹dowa³ w Moskwie. W ostatniej chwili maszyna zosta³a skierowana na inne lotnisko.

W rozmowie z dziennikarzami przed odlotem z Berlina Aleksiej Nawalny mówi³, ¿e nie czuje siê bohaterem. Doda³, ¿e jest niewinny i ¿e nie obawia siê powrotu do Rosji.

W oczekiwaniu na powrót Nawalnego na lotnisku Wnukowo w Moskwie zgromadzili siê zwolennicy opozycjonisty. Policja dokona³a zatrzymañ.

Jak informowa³y niezale¿ne rosyjskie media, przed l¹dowaniem zatrzymana zosta³a bliska wspó³pracowniczka Nawalnego Lubow Sobol oraz brat opozycjonisty, Oleg Nawalny.

Wed³ug Radia Swoboda nie jest jasne, na jakiej podstawie dokonano zatrzymañ.

W³adze portu lotniczego ograniczy³y mediom mo¿liwoœæ relacjonowania wydarzeñ, powo³uj¹c siê na kwestie zwi¹zane z epidemi¹ koronawirusa. W niedzielê na teren terminalu wpuszczane by³y tylko osoby z biletami.

policja zatrzyma³a zwolennika Aleksieja Nawalnego

AFP

Nale¿¹ca do linii Pobeda maszyna wioz¹ca Nawalnego mia³a wyl¹dowaæ w Moskwie o godz. 17:20. PóŸniej przekazano, ¿e lot jest opóŸniony. Przed godz. 18:00 czasu polskiego przewoŸnik poda³, ¿e lotnisko Wnukowo zosta³o zamkniête dla l¹duj¹cych maszyn. Informacjê potwierdzi³ opozycjonista Ilja Jaszyn.

Samolot z Nawalnym skierowa³ siê na pó³nocny-wschód w kierunku Szeremietiewa, najwiêkszego lotniska w Rosji.

"Faszyœci" - skandowali zgromadzeni przed budynkiem lotniska Wnukowo zwolennicy Nawalnego.

Rosyjska policja na lotnisku Wnukowo

AFP

Aleksiej Nawalny, który ju¿ wczeœniej zapowiada³, ¿e wróci do Rosji, konkretny termin podró¿y poda³ w œrodê. - Pytanie "wróciæ czy nie" nigdy przede mn¹ nie sta³o. Tylko dlatego, ¿e nigdy nie wyje¿d¿a³em. Znalaz³em siê w Niemczech, bo przyjecha³em w kapsule reanimacyjnej. 17 stycznia, w niedzielê, wracam do domu lotem "Zwyciêstwa" - pisa³ na swoim profilu na Twitterze.

W reakcji na tê zapowiedŸ szefostwo moskiewskiego oddzia³u Federalnej S³u¿by Wiêziennej Rosji (FSIN) oœwiadczy³o, ¿e s³u¿by s¹ "zobowi¹zane" do podjêcia wszelkich dzia³añ w celu zatrzymania Nawalnego do czasu podjêcia przez s¹d decyzji dotycz¹cej wyroku ci¹¿¹cego na opozycjoniœcie.

Wczeœniej do moskiewskiego s¹du wp³yn¹³ dotycz¹cy Nawalnego wniosek o zamianê wyroku w zawieszeniu w sprawie o oszustwa na karê pobytu w kolonii karnej. W uzasadnieniu FSIN argumentowa³o, ¿e zgodnie z wyrokiem w okresie próbnym, który zakoñczy³ siê 29 grudnia, Nawalny mia³ stawiaæ siê w placówce Federalnej S³u¿by Wiêziennej Rosji przynajmniej dwa razy w miesi¹cu. Wed³ug FSIN, w 2020 r. Aleksiej Nawalny nie stawi³ siê szeœciokrotnie.

W grudniu ubieg³ego roku rosyjscy œledczy wszczêli kolejne dochodzenie w sprawie rzekomego sprzeniewierzenia ponad 4 milionów dolarów darowizn na rzecz  Fundacji Walki z Korupcj¹, za³o¿onej przez Nawalnego.

Aleksiej Nawalny przebywa³ w Niemczech od koñca sierpnia. Do berliñskiej kliniki Charite trafi³ po tym, gdy straci³ przytomnoœæ na pok³adzie samolotu lec¹cego z Tomska do Moskwy. Badanie próbek pobranych od opozycjonisty stwierdzi³o, ¿e Nawalny zosta³ zatruty Nowiczokiem - silnym bojowym œrodkiem o dzia³aniu paralityczno-drgawkowym.

Kreml odrzuca³ oskar¿enia o próbê otrucia Nawalnego.

Football news:

Pedri returned to training with Barca. It was expected that he will miss 2-3 weeks due to injury
A representative of Laporte's headquarters: We have not communicated with Arteta. Koeman's work deserves praise
Investing in solar energy, healthy food, and Weddings: A guide to Levandowski's immense business empire
Paul Scholes: Tiago doesn't look like a player fit for Klopp. He would be more suitable for Manchester United
Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League