Poland

Samochód wylądował na cmentarzu, a inny w rzece

Kierowca volkswagena z nieznanych przyczyn wbi³ siê w mur otaczaj¹cy cmentarz we Wronkach, a auto zniszczy³o czêœæ nagrobków.

FB/OSP Wronki

Nietypowy wypadek we Wronkach. Kierowca volkswagena z nieznanych przyczyn wbi³ siê w mur otaczaj¹cy cmentarz. Auto zniszczy³o czêœæ nagrobków.

A w miejscowoœci Dys na LubelszczyŸnie kieruj¹cy osobowym oplem, na ³uku drogi straci³ panowanie nad pojazdem, prze³ama³ barierki ochronne i wpad³ do rzeki. Dwóch nastolatków samodzielnie opuœci³o pojazd, trzeciego wyci¹gali mundurowi. Ch³opak w ciê¿kim stanie trafi³ do szpitala.

Do zdarzenia we Wronkach dosz³o dzisiejszej nocy. Tam samochód osobowy uderzy³ w p³ot cmentarza parafialnego i wjecha³ na teren cmentarza .

Auto zniszczy³o nie tylko cmentarne ogrodzenie, ale tak¿e czêœæ nagrobków. Przyczyny kolizji bada teraz lokalna policja.

Do powa¿niejszego wypadku dosz³o w miejscowoœci Dys na LubelszczyŸnie. Tam kieruj¹cy oplem najprawdopodobniej w wyniku niedostosowania prêdkoœci do warunków panuj¹cych na ³uku drogi straci³ panowanie nad pojazdem i wpad³ w poœlizg.

Auto prze³ama³o barierki ochronne i wpad³o do rzeki Ciemiêgi. Pojazd dachowa³. Osobówk¹ podró¿owa³o trzech 18-latków.

Dwóch z nich o w³asnych si³ach wydosta³o siê z samochodu, z kolei trzeci, pasa¿er podró¿uj¹cy z tylu zosta³ wydobyty podczas akcji ratowniczej.

-Jeszcze na miejscu prowadzona by³a reanimacja. Nastolatek  w stanie ciê¿kim trafi³ do szpitala. Pomocy medyczna zosta³a udzielona równie¿ dwóm pozosta³ym uczestnikom wypadku – mówi m³odszy aspirant Kamil Karbowniczek, z lubelskiej policji.

Kierowca pojazdu okaza³ siê 18-latek ze Œwidnika. By³ trzeŸwy. Pojazd zosta³ odholowany na parking strze¿ony. Teraz policjanci bêd¹ ustalaæ szczegó³owe okolicznoœci wypadku drogowego.

- Przestrzegamy wszystkich kierowców przed zbytnim poœpiechem na drodze.. Nale¿y jeŸdziæ bezpiecznie, z prêdkoœci¹ dostosowan¹ do panuj¹cych warunków – natê¿enia ruchu, pogody, stanu nawierzchni. Apelujemy o jazdê zgodn¹ z przepisami ruchu drogowego i zdrowym rozs¹dkiem. Przypominamy wszystkim u¿ytkownikom dróg, tak¿e pieszym, ¿e bezpieczeñstwo na drogach zale¿y od nas samych – od decyzji, które podejmujemy – apeluje lubelska policja.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar