Poland

Samochód roku 2021 wybrany. Sukces Japończyków

Japoñczycy od dawna nie mieli takiego sukcesu. Nowa Toyota Yaris zosta³a wybrana Autem Roku 2021.

Ca³a ceremonia mia³a miejsce w Genewie, z przeddzieñ inauguracji Miêdzynarodowego Salonu Samochodowego (GIMS). Oczywiœcie wszystko odby³o siê online. Nagroda przyznawana jest od 1964 roku, a od 10 lat jej partnerem s¹ genewskie targi. W g³osowaniu w którym wziê³o udzia³ 59 dziennikarzy motoryzacyjnych z 22 krajów Europy. Ka¿dy z nich ma do dyspozycji 25 punktów, które rozdziela pomiêdzy poszczególne modele. Szeœæ aut, jakie znalaz³o siê w finale zosta³o wybranych spoœród 29.

Toyota Yaris.

W tym roku Yaris dosta³ 266 punktów i pokona³ nowego Fiata 500 (240 punktów), Cuprê Formentora (239 punktów), Volkswagena ID3 (224), Skodê Octaviê (199 punktów), Landrovera Defendera (164 pkt) I Citroena C4 (143 pkt). — Zwyciêzca s³usznie pokona³ szeœæ innych modeli najwy¿szej klasy — mówi³ po og³oszeniu wyników konkursu Frank Jenssen, przewodnicz¹cy dziennikarskiego jury. Zdaniem Matta Harrisona, wiceprezesa Toyota Motor Europe akurat ten model Yarisa, jest najlepszy ze wszystkich edycji , jakie zosta³y wczeœniej wyprodukowane. „I dok³adnie taki, jak ¿yczy³ sobie tego Akio Toyoda” — powiedzia³.

Fiat 500.

Przed wybuchem pandemii COVID-19 uroczystoœæ og³oszenia wyników plebiscytu Car of the Year Europe by³a znacz¹cym wydarzeniem, mocnym punktem w programie genewskich targów i inaugurowa³a dwa dni prasowe salonu. W tym roku wszystko odby³o siê w online. Zapewne tak samo bêdzie tak¿e za rok, poniewa¿ organizatorzy GIMS ju¿ zapowiedzieli, ¿e impreza, która zawsze zaczyna³a siê w pierwszym tygodniu marca nie wróci w dawnej formie nawet w przysz³ym roku. Mo¿e siê wiêc okazaæ, ¿e pandemia COVID-19 przynios³a koniec tradycyjnych imprez targowych. Chocia¿ z drugiej strony Niemcy, którzy zapowiedzieli przeniesienie salonu we Frankfurcie do Monachium, chc¹ jednak zorganizowaæ imprezê motoryzacyjn¹ tej jesieni.

Cupra Formentor.

Football news:

Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule