Poland

Sądy zalane sprawami hipotek walutowych

W IV kwartale 2020 r. do polskich s¹dów rejonowych i okrêgowych nap³ynê³o 12,14 tys. nowych spraw dotycz¹cych hipotek walutowych.

To trzy razy wiêcej ni¿ w analogicznym okresie 2019 r. i nieco wiêcej ni¿ przez 12 miesiêcy 2019 r. – wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci. W ca³ym 2020 r. nap³ynê³o 37,2 tys. nowych spraw wobec 11,6 tys. w 2019 r. Dla porównania na koniec 2020 r. Polacy mieli do sp³aty nieca³e 428 tys. mieszkaniowych kredytów we frankach.

Nie ma informacji o liczbie tocz¹cych siê spraw (przytoczone powy¿ej dane pokazuj¹ jedynie nap³yw nowych pozwów, w miêdzyczasie czêœæ spraw siê zakoñczy³a). Z naszych szacunków wynika, ¿e na koniec 2020 r. mog³o to byæ oko³o 37,5 tys. spraw. To stanowi³oby 8,8 proc. czynnych obecnie kredytów tego typu. Do tego nale¿y dodaæ pozwy zbiorowe, które anga¿uj¹ ³¹cznie oko³o 6,2 tys. osób.

Czy przedstawiony w grudniu przez KNF pomys³ ugód zmniejsza chêæ klientów do sk³adania pozwów?

– Ostatni kwarta³ 2020 r. i pocz¹tek roku obecnego to bardzo wysoki wzrost zainteresowania frankowiczów prowadzeniem spraw w s¹dach. Informacje o ugodach nie spowodowa³y wstrzymywania siê przez nich z podjêciem takiej decyzji. Wrêcz przeciwnie, zmotywowa³y, aby z³o¿yæ pozew – mówi Jêdrzej Jachira z Kancelarii Sobota. Ocenia, ¿e powód to brak zaufania do banków i obawa, ¿e ugody bêd¹ mniej korzystne od tego, co mo¿na uzyskaæ w s¹dzie.

– Zainteresowanie kredytobiorców skierowaniem sprawy do s¹du utrzymuje siê na sta³ym, wysokim poziomie. Od pocz¹tku tego roku wys³aliœmy do s¹dów ponad 1,6 tys. pozwów, a aktualnie reprezentujemy naszych klientów ju¿ w ponad 10 tys. procesów – mówi Kacper Jankowski, prezes Votum Robin Lawyers. – Paradoksalnie, medialne informacje dotycz¹ce ugód ze strony sektora bankowego sprawi³y, ¿e zg³aszaj¹ siê do nas kolejni klienci, którzy do tej pory nie rozwa¿ali podjêcia kroków prawnych. Zainteresowanie niektórych banków polubownym rozwi¹zaniem sporu po kilku latach kwestionowania roszczeñ frankowiczów przyku³o ich uwagê – dodaje Kacper Jankowski.

Football news:

UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition
The Association of European Clubs helped win the Super League. The collapse of Agnelli took advantage of PSG and Bayern