Poland

Sądy wstrzymują się z frankowymi wyrokami

shutterstock

Mniejsza liczba wyroków dotycz¹cych hipotek, które zapad³y w lutym, to efekt oczekiwania sêdziów na uchwa³ê S¹du Najwy¿szego.

W lutym uda³o nam siê dotrzeæ do 60 wyroków s¹dów w sprawach frankowych. Jest ich znacznie mniej ni¿ w poprzednich miesi¹cach. W styczniu – jak wynika z danych Votum Robin Lawyers – by³o 80 wyroków, a w grudniu i listopadzie ubieg³ego roku odpowiednio 148 i 134.

– Obecnie ponad 80 proc. s¹dów wstrzymuje siê z podejmowaniem dzia³añ, w oczekiwaniu na uchwa³ê S¹du Najwy¿szego, w tym zw³aszcza s¹dy wroc³awskie i ³ódzkie – mówi mec. Jêdrzej Jachira, partner zarz¹dzaj¹cy w Kancelarii Sobota obs³uguj¹cej frankowiczów.

Pod koniec stycznia ujawniono, ¿e Izba Cywilna S¹du Najwy¿szego wyda 25 marca uchwa³ê, która powinna rozwiaæ najwiêksze w¹tpliwoœci dotycz¹ce rozstrzygniêæ frankowych. Powinno to u³atwiæ pracê sêdziom, zwiêkszyæ przewidywalnoœæ i ujednoliciæ wyroki. Dlatego s¹dy wol¹ poczekaæ na tê kluczow¹ uchwa³ê. Jachira dodaje, ¿e wiêkszoœæ z nich nie formalizuje tego poprzez wydanie postanowienia o zawieszeniu postêpowania, lecz informuje o tym strony podczas posiedzeñ. – Wiele wskazuje zatem na to, ¿e hamulec zwolni siê pod koniec marca i wiêkszoœæ s¹dów wróci do spraw frankowiczów. Mam nadziejê w jeszcze lepszym tempie ni¿ dotychczas – mówi Jêdrzej Jachira.

Z obserwacji mec. Wojciecha Bochenka z Kancelarii Bochenek i Wspólnicy wynika, ¿e zawieszanie postêpowañ s¹dowych nie jest masowe. – Na pewno nie tak, jak w przypadku oczekiwania na wydanie wyroku przez Trybuna³ Sprawiedliwoœci UE w sprawie pañstwa Dziubaków z paŸdziernika 2019 r. S¹dy normalnie wydaj¹ wyroki w rozpatrywanych sprawach, choæ mo¿na zaobserwowaæ tendencjê do odraczania og³oszenia wyroku po terminie wydania uchwa³y przez S¹d Najwy¿szy – mówi Bochenek.

W lutym nie zmieni³y siê trendy dotycz¹ce orzecznictwa w sprawach frankowych. Spoœród 60 wyroków, do których uda³o siê nam dotrzeæ, 51 by³o korzystnych dla kredytobiorców, siedem – dla banków, a w dwóch przypadkach uchylono wyroki i skierowano sprawê do ponownego rozstrzygniêcia.

Oznacza to, ¿e w lutym 85 proc. wyroków to zwyciêstwa klientów, wskaŸnik jest nieznacznie ni¿szy ni¿ w poprzednich kilku miesi¹cach, gdy przekracza³ nawet 90 proc. Spoœród zwyciêskich dla klientów wyroków w prawie 80 proc. s¹dy stwierdza³y niewa¿noœæ umowy, tylko 15 proc. orzeczeñ dotyczy³o odfrankowienia kredytu. W lutym wydano tylko cztery wyroki prawomocne: trzy korzystne dla klientów, jeden dla banku.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored