Poland

Sądy frankowe nie tak prędko

Specjalistyczny wydzia³ ds. sporów o kredyty walutowe w Warszawie nie powstanie prêdzej ni¿ 1 kwietnia.

Apel dziekanów rad adwokackich o utworzenie takich s¹dów w ka¿dym s¹dzie okrêgowym w Polsce nie budzi powszechnego entuzjazmu. Trudno zreszt¹ powiedzieæ, czy pomys³ adwokatów da³by rezultat, bo warszawskie s¹dy ponoæ wydaj¹ lepsze dla frankowiczów wyroki ni¿ te z innych regionów.

Stolica zawalona...

Nie ma jednak w tych kwestiach decyzji. Jak powiedzia³a w pi¹tek „Rzeczpospolitej" wiceminister sprawiedliwoœci Anna Dalkowska, ewentualne stworzenie odrêbnych wydzia³ów frankowych jest przedmiotem analizy i prac w MS, ale ¿adne decyzje w stosunku do ¿adnego s¹du w Polsce nie zosta³y jeszcze podjête. Tak¿e w stolicy, gdy¿ niezbêdne jest rozporz¹dzenie ministra sprawiedliwoœci, a takiego jeszcze nie ma.

Lwia czêœæ spraw frankowych wp³ywa dziœ do S¹du Okrêgowego w Warszawie. Konsument ma prawo wybraæ s¹d wed³ug swego miejsca zamieszkania b¹dŸ siedziby pozwanego banku – a w wiêkszoœci s¹ one w Warszawie. Wszystkimi tymi sprawami zajmuje siê w stolicy 51 sêdziów, co oczywiœcie przed³u¿a sprawy. Po g³oœnym wyroku TSUE w sprawie Dziubaków sprzed ponad roku pozwów w sprawach frankowych jeszcze przyby³o i jest ich teraz w ca³ej Polsce ok. 35 tys. SO w Warszawie zacz¹³ ju¿ przygotowania, gdy minister sprawiedliwoœci zapowiedzia³ utworzenie specjalistycznego s¹du dla spraw frankowych. Jak powiedzia³a „Rz" sêdzia Sylwia Urbañska, rzecznik SO w Warszawie, w s¹dzie tym wykonywane s¹ pierwsze czynnoœci przygotowawcze w zwi¹zku z nowym wydzia³em, ale nie przydzielono jeszcze ekstraetatów, a i chêtnych na razie nie ma, wiêc rozwa¿any termin uruchomienia tego s¹du 1 kwietnia nie jest taki pewny.

Na wieœæ o s¹dzie frankowym w Warszawie dziekani wszystkich rad adwokackich w Polsce zaapelowali do MS o utworzenie we wszystkich s¹dach okrêgowych Polski takich wydzia³ów b¹dŸ sekcji ds. frankowych. Wskazuj¹

m.in., ¿e gdyby wydzia³ ds. frankowych by³ tylko w stolicy, prowadz¹cy przed nim sprawy byliby uprzywilejowani w stosunku do innych frankowiczów.

– Takie pomys³y maj¹ sens, ale diabe³ tkwi w szczegó³ach – mówi Mariusz Korpalski, radca prawny zajmuj¹cy siê tymi sprawami.

Wed³ug jakich kryteriów bêd¹ dobierani sêdziowie do tych wydzia³ów, czy i kto bêdzie ich szkoli³, MS, stowarzyszenia sêdziów, wydzia³y prawa, czy bêdzie uproszczona procedura? Doœwiadczenia Hiszpanii wskazuj¹, ¿e takie wydzia³y to dobry pomys³, ale szybko siê zatykaj¹.

...ale najkorzystniejsza

Inaczej na sprawê patrzy Kinga Strychalska, radca prawny z kancelarii Jedliñski, Bierecki i Wspólnicy:

– Ob³o¿enie warszawskiego SO sprawami frankowymi wynika z tego, ¿e by³ uwa¿any za najbardziej prokonsumencki w Polsce, bo wiêkszoœæ jego wyroków by³a korzystna dla kredytobiorców. Podczas gdy orzeczenia zapadaj¹ce w s¹dach np. we Wroc³awiu czy Gdañsku uchodzi³y za kontrowersyjne. Od 7 listopada 2019 r. powództwo przeciwko bankowi mo¿na jednak wytoczyæ przed s¹dem dla miejsca zamieszkania albo siedziby kredytobiorcy, co pozwoli³o na odci¹¿enie w czêœci SO w Warszawie, a frankowicze zyskali mo¿liwoœæ pozywania banków przed najbli¿szym dla nich s¹dem. Niektórzy kieruj¹ jednak nadal sprawy do SO w Warszawie, gdy¿ widz¹ tu wiêksze szanse na wygran¹ i uniewa¿nienie umowy.

– A wynik sprawy nie mo¿e zale¿eæ od po³o¿enia s¹du – dodaje mec. Strychalska.

I tu wraca kwestia potrzeby ujednolicenia przez S¹d Najwy¿szy orzecznictwa w tych sprawach (szerzej o tym w: „Frankowicze: pora na prze³om w sprawach kredytów").

Marcin Szymañski adwokat, kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Zgromadzenie spraw frankowych w odrêbnych wydzia³ach prawdopodobnie spowoduje, ¿e bêd¹ rozstrzygane jeszcze wolniej, ze wzglêdu na obci¹¿enie „wydzia³u frankowego", które jest wiêksze, ni¿ gdy sprawy s¹ roz³o¿one miêdzy wszystkie wydzia³y. Spory zwi¹zane z klauzulami niedozwolonymi w umowach kredytu wbrew pozorom nie wymagaj¹ z regu³y specjalistycznej wiedzy prawniczej, lecz dobrego opanowania czêœci ogólnej prawa cywilnego, a zw³aszcza zobowi¹zañ, a wiêc tego, co jest codzienn¹ prac¹ ka¿dego sêdziego wydzia³u cywilnego. Uwa¿am natomiast, ¿e na przysz³oœæ wielu podobnym problemom zapobieg³oby stworzenie odrêbnych, dobrze wyposa¿onych wydzia³ów do rozpoznawania pozwów zbiorowych. Takim problemom, jak nagromadzenie spraw frankowych, nale¿y przede wszystkim zapobiegaæ.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto