Poland

Sąd: zatrzymanie Romana Giertycha było niezasadne i nielegalne

Roman Giertych

Roman Giertych

Fotorzepa/Robert Gardziñski, Twitter

W pi¹tek S¹d Rejonowy Poznañ - Stare Miasto wyda³ decyzjê, w której uwzglêdni³ za¿alenie mec. Romana Giertycha na zatrzymanie Romana Giertycha w paŸdzierniku ubieg³ego roku. Stwierdzi³, ¿e dzia³ania prokuratury w tej sprawie by³y nie tylko niezasadne ale i nielegalne - poinformowa³ na twitterze pe³nomocnik mecenasa Jakub Wende.

Wed³ug s¹du nie zaistnia³y przes³anki, które uzasadnia³yby wydanie decyzji o zatrzymaniu doprowadzeniu i przeszukaniu. Ponadto poznañski s¹d uzna³, ¿e nielegalnoœæ procederu polega na powierzeniu wspomnianych czynnoœci nieodpowiedniej s³u¿bie, którym w tym wypadku by³o Centralne Biuro Antykorupcyjne. Na tej podstawie pokrzywdzony adwokat mo¿e domagaæ siê o zadoœæuczynienia.

Wende podkreœli³, ¿e to kolejne postanowienie s¹du w sprawie adwokata, które nie powinny mieæ miejsca. - Wbrew stanowisku Prokuratora Krajowego z 20.01.20 mec. Giertych nie jest podejrzanym oraz nie ma jakichkolwiek dowodów uzasadniaj¹cych zarzuty - doda³ prawnik.

W grudniu s¹d w Poznaniu uwzglêdni³ za¿alenie na przeszukanie kancelarii adwokata. S¹d nakaza³ natychmiastowy zwrot wszystkich komputerów i dokumentów.

Przypomnijmy, ¿e w 15 paŸdziernika br. dosz³o do zatrzymania by³ego wicepremiera Romana Giertycha przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a jego dom i kancelaria by³y przeszukiwane w zwi¹zku z podejrzeniem pope³nienia przestêpstwa gospodarczego.

Mecenasowi Giertychowi oraz 11 innych osobom przedstawiono zarzuty przyw³aszczenia ok. 92 mln z³ ze spó³ki deweloperskiej Polnord, wyrz¹dzenia firmie szkody maj¹tkowej oraz prania pieniêdzy.

- Dosz³o do szeregu zdarzeñ godz¹cych w gwarancje prawid³owego wykonywania zawodu adwokata - tak sprawê zatrzymania adwokata Romana Giertycha komentowa³o Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium stoi na stanowisku, ¿e ka¿de zatrzymanie adwokata i przeszukanie kancelarii jest objête szczególn¹ uwag¹ organów samorz¹du adwokackiego, bo mo¿e stanowiæ sposób represji wobec adwokata za jego dzia³alnoœæ zawodow¹, a adwokat, co wynika z istoty tego zawodu, jest w sta³ym sporze z Pañstwem, staj¹c po stronie obywatela.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7