Poland

Sąd w Indiach: Nie było napastowania, bo 12-latka była ubrana

Indie

Adobe Stock

S¹d w Bombaju orzek³, ¿e 39-letni mê¿czyzna nie dopuœci³ siê napastowania seksualnego 12-latki, poniewa¿ gdy dotyka³ jej piersi i próbowa³ zdj¹æ jej bieliznê, dziewczynka mia³a na sobie ubranie - informuje CNN. Wyrok wywo³a³ oburzenie w Indiach.

Sêdzia Pushpa Ganediwala swoim wyrokiem wywo³a³a oburzenie aktywistów walcz¹cych z przemoc¹ seksualn¹ wobec kobiet i dzieci w Indiach.

Z akt sprawy wynika, ¿e 39-latek zwabi³ 12-latkê do swojego domu w grudniu 2016 roku, a nastêpnie dotyka³ jej piersi i próbowa³ zdj¹æ jej majtki.

S¹d ni¿szej instancji uzna³ go winnym napaœci seksualnej i skaza³ na trzy lata wiêzienia. Mê¿czyzna odwo³a³ siê od wyroku.

Football news:

Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad