Poland

Sąd w Brukseli: Obowiązkowe maski niezgodne z konstytucją

Sêdzia s¹du policyjnego w Brukseli uniewinni³ w pi¹tek mê¿czyznê oskar¿onego o brak maski na twarzy podczas przebywania w miejscu publicznym, argumentuj¹c, ¿e obowi¹zek jej noszenia jest niezgodny z konstytucj¹.

Sprawy rozpatrywane przez s¹d policyjny ograniczaj¹ siê do drobnych zarzutów, w tym wykroczeñ drogowych. W pi¹tek s¹d rozpatrywa³ sprawê mê¿czyzny, który zosta³ oskar¿ony o brak maseczki na twarzy, gdy przebywa³ w miejscu publicznym.

Sêdzia uzna³, ¿e obowi¹zek ten narusza konstytucyjne prawo do swobodnego przemieszczania siê. Zgodnie z wyrokiem, prawo to mo¿e zostaæ ograniczone jedynie na podstawie ustawy uchwalonej przez parlament, a nie na podstawie rozporz¹dzenia ministra, jak ma to miejsce w przypadku rozporz¹dzeñ w sprawie Covid-19.

W Belgii dzieje siê tak od pocz¹tku pandemii. Rz¹d uchwala przepisy z upowa¿nienia króla, ale bez uzyskania zgody parlamentu.

To nie pierwszy przypadek, gdy s¹d zakwestionowa³ podstawê prawn¹ przepisów zwi¹zanych z epidemi¹. W paŸdzierniku s¹d w Charleroi uzna³ grzywny za niezgodne z prawem, wskazuj¹c, ¿e uzasadnienie tego œrodka - ochrona zdrowia publicznego - nie usprawiedliwia œrodków u¿ytych do jego osi¹gniêcia.

Rz¹d zapowiedzia³, ¿e przygotowywana jest tzw. "ustawa pandemiczna". Minister spraw wewnêtrznych Annelies Verlinden powiedzia³a, ¿e gotowy jest ju¿ projekt ustawy.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7