Poland

Sąd: opiekunka może wybrać wyższe świadczenie

Opiekunka osoby niepe³nosprawnej powinna mieæ mo¿liwoœæ wyboru wy¿szego œwiadczenia.

Matka niepe³nosprawnej od urodzenia córki w 1990 r. zrezygnowa³a z pracy i nigdy ju¿ jej nie podjê³a. Gdy jednak w 2020 r. naby³a prawo do emerytury, wyst¹pi³a o dop³atê ró¿nicy miêdzy otrzymywanym do tej pory œwiadczeniem pielêgnacyjnym w obecnej wysokoœci 1830 z³ miesiêcznie a znacznie ni¿sz¹ kwot¹ pobieranej emerytury.

Œwiadczenie pielêgnacyjne z tytu³u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przys³uguje na sprawowanie opieki nad osob¹ posiadaj¹c¹ orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci. Od takiego œwiadczenia odprowadzana jest sk³adka emerytalno-rentowa, która umo¿liwia nabycie uprawnieñ emerytalnych osobom pobieraj¹cym œwiadczenie pielêgnacyjne. Z przepisów ustawy o œwiadczeniach rodzinnych wynika jednak, ¿e œwiadczenie pielêgnacyjne nie przys³uguje, je¿eli osoba sprawuj¹ca opiekê ma ustalone prawo do emerytury.

Powo³uj¹c siê na taki w³aœnie powód, prezydent miasta odmówi³ zarówno przyznania œwiadczenia pielêgnacyjnego w zwi¹zku z opiek¹ nad niepe³nosprawn¹ córk¹, jak i ustalenia prawa do takiego œwiadczenia, pomniejszonego o otrzymywan¹ emeryturê. Utrzymuj¹c odmowê w mocy, Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w Katowicach podkreœli³o, ¿e oba organy, zwi¹zane obowi¹zuj¹cymi przepisami, nie mog³y wydaæ innej decyzji.

Mimo to Wojewódzki S¹d Administracyjny w Gliwicach uwzglêdni³ skargê i uchyli³ odmowne decyzje. W ci¹gu ostatnich lat zmieni³a siê bowiem wyk³adnia wspomnianego przepisu w orzecznictwie s¹dów administracyjnych. Jeszcze w orzeczeniach z lat 2017–2018 Naczelny S¹d Administracyjny wyklucza³ zarówno mo¿liwoœæ przyznania œwiadczenia pielêgnacyjnego osobie maj¹cej ustalone prawo do emerytury, jak i wyboru œwiadczenia korzystniejszego w danym momencie. Natomiast w wyroku z 18 czerwca 2020 r. NSA przedstawi³ rozwi¹zanie umo¿liwiaj¹ce osobie uprawnionej wybór jednego ze œwiadczeñ: pielêgnacyjnego lub emerytalno-rentowego. Za takim rozwi¹zaniem opowiedzia³ siê obecnie równie¿ WSA w Gliwicach. Nawi¹zuj¹c do orzeczenia NSA, uzna³, ¿e osoba, która spe³nia warunki do przyznania œwiadczenia pielêgnacyjnego i chce je otrzymaæ, a pobiera emeryturê, powinna mieæ mo¿liwoœæ wyboru jednego z tych œwiadczeñ poprzez rezygnacjê z pobierania œwiadczenia ni¿szego, w tej sprawie – z emerytury. Wymaga³oby to jednak z³o¿enia do organu rentowego wniosku o zawieszenie prawa do emerytury, poniewa¿ to wstrzymanie jej wyp³aty eliminuje negatywn¹ przes³ankê wy³¹czaj¹c¹ nabycie prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego. Organy powinny wiêc poinformowaæ osobê zainteresowan¹ o mo¿liwoœci zawieszenia emerytury i uzale¿nieniu przyznania œwiadczenia pielêgnacyjnego od przedstawienia decyzji o wstrzymaniu jej wyp³aty – stwierdzi³ s¹d. Prezydent miasta i SKO tego nie zrobili, wobec czego odmowê przyznania skar¿¹cej œwiadczenia pielêgnacyjnego nale¿y uznaæ za przedwczesn¹.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Gl 576/20

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record