Poland

Sąd: obiekt hotelowy nie może udawać zabudowy zagrodowej

Pod projektem domu jednorodzinnego z funkcj¹ agroturystyczn¹ kry³ siê w istocie obiekt przeznaczony na organizacjê imprez turystycznych i okolicznoœciowych.

Projekt mia³ pocz¹tkowo dotyczyæ obiektu budowlanego z kategorii XIV (hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe). Po pewnych modyfikacjach dokonano jednak zmiany na kategoriê I (budynki mieszkalne jednorodzinne). Zmiana okaza³a siê konieczna, poniewa¿ wydana wczeœniej decyzja o warunkach zabudowy przeznacza³a dzia³kê inwestycyjn¹ pod budownictwo zagrodowe z funkcj¹ agroturystyczn¹.

Starosta nie doszuka³ siê jednak zgodnoœci projektu z decyzj¹ o warunkach zabudowy i odmówi³ zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê budynku mieszkalnego z funkcj¹ agroturystyczn¹. Oceni³, ¿e w rzeczywistoœci chodzi o obiekt us³ugowy, przeznaczony na organizacjê imprez okolicznoœciowych i turystycznych. Taki obiekt w ¿adnym razie nie móg³ byæ uznany za zabudowê zagrodow¹, w której budynek mieszkalny jest powi¹zany z gospodarstwem rolnym – stwierdzi³ starosta.

Wojewoda zachodniopomorski utrzyma³ w mocy jego decyzjê. Z projektu wynika³o bowiem, ¿e w maj¹cym powstaæ budynku o du¿ej powierzchni wyodrêbniono na parterze salê wielofunkcyjn¹, z recepcj¹, szatni¹, kuchni¹ i zmywalni¹. Na pierwszym piêtrze znalaz³y siê dwie takie sale i piêæ pokoi. Na drugim: strefa spa, si³ownie, szatnia, 19 ogólnodostêpnych pokoi i gabinet w³aœcicieli. Wojewoda doszed³ wiêc do wniosku, ¿e w rzeczywistoœci nie jest to zabudowa zagrodowa jednorodzinna, lecz zabudowa pa³acowa, dworska.

Decyzjê wojewody zakwestionowa³ inwestor w skardze do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Szczecinie. Zdaniem skar¿¹cego przedstawiony projekt budynku mieszkalnego z funkcj¹ agroturystyczn¹ spe³nia wymagania okreœlone w rozporz¹dzeniu ministra infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.

S¹d oceni³ to jednak odmiennie i oddali³ skargê. Sêdzia sprawozdawca Nadzieja Kaczmarczyk-Gawecka przypomnia³a, ¿e zgodnie z definicj¹ zawart¹ w rozporz¹dzeniu z 2002 r. zabudowa zagrodowa to budynki mieszkalne, gospodarskie lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i leœnych. Zabudowa zagrodowa powinna te¿ odpowiadaæ swoj¹ wielkoœci¹ standardowej, rodzinnej zabudowie rolniczej. W ocenianym projekcie nie wykazano funkcjonalnego powi¹zania projektowanej zabudowy z rodzinn¹ gospodark¹ roln¹, hodowlan¹, ogrodnicz¹ czy leœn¹. Zaprojektowany budynek nie jest budynkiem mieszkalnym z us³ugami agroturystycznymi, lecz budynkiem us³ugowym. Wskazuj¹ na to pomieszczenia charakterystyczne dla obiektów hotelowych czy tzw. domów weselnych.

Sygnatura akt: II SA/Sz 452/20

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR