Poland

Sąd: nie dla niego terytorialsi

Obywatel powo³ywany do pe³nienia wojskowej s³u¿by terytorialnej musi spe³niaæ takie same wymagania jak powo³ywany do czynnej s³u¿by wojskowej.

Wojska Obrony Terytorialnej, utworzone w 2017 r., wymagaj¹ od kandydatów zdrowia fizycznego i psychicznego. £ukasz P. (dane zmienione) przeszed³ pomyœlnie wszystkie testy z wyj¹tkiem oceny zdolnoœci psychomotorycznych. W dwóch kolejnych orzeczeniach specjaliœci z wojskowych pracowni psychologicznych stwierdzili przeciwwskazania psychologiczne do pe³nienia czynnej s³u¿by wojskowej na stanowisku wymagaj¹cym szczególnych predyspozycji w czynnej s³u¿bie wojskowej. Wojskowy komendant uzupe³nieñ odmówi³ wiêc powo³ania £ukasza P. do WOT. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, który utrzyma³ decyzjê w mocy, zwróci³ uwagê, ¿e ostateczne orzeczenie wojskowej komisji psychologicznej jest wi¹¿¹ce dla organu pierwszej instancji.

W skardze do WSA w Gliwicach £ukasz P. zarzuci³, ¿e w trakcie badañ psychologicznych nie uwzglêdniono istotnej okolicznoœci, a mianowicie wady wzroku, polegaj¹cej na ograniczonej zdolnoœci rozró¿niania kolorów. Organy wojskowe o niej wiedzia³y, bo stwierdzono j¹ ju¿ wczeœniej podczas badañ poborowych. Mimo to £ukasz P. otrzyma³ wówczas kategoriê A i wpis w ksi¹¿eczce wojskowej: „przeznaczony do odbycia d³ugotrwa³ego szkolenia wojskowego". Przys³ugiwa³o mu zatem prawo do przyjêcia go do s³u¿by w WOT – stwierdzi³ skar¿¹cy. Zakwestionowa³ te¿ sam sposób przeprowadzania badañ psychologicznych.

Racjê ma skar¿¹cy, ¿e ubieganie siê o powo³anie do s³u¿by WOT jest prawem obywatela, ale w tej sprawie go nie naruszono – orzek³ s¹d, oddalaj¹c skargê. Czym innym jest prawo do ubiegania siê o pe³nienie tej s³u¿by, a czym innym mo¿liwoœæ powo³ania do niej. Ono mo¿e nast¹piæ jedynie po spe³nieniu warunków z ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony oraz w rozporz¹dzeniu MON ws. powo³ania do terytorialnej s³u¿by wojskowej.

Zgodnie z nimi obywatel powo³ywany do wojskowej s³u¿by w WOT musi spe³niaæ takie same wymogi jak osoba powo³ywana do czynnej s³u¿by wojskowej w innych rodzajach si³ zbrojnych. Jednym z warunków jest posiadanie zdolnoœci fizycznej i psychicznej do pe³nienia czynnej s³u¿by wojskowej. Obowi¹zek poddania siê badaniom sprawdzaj¹cym maj¹ te¿ kandydaci do WOT, których wczeœniej uznano za zdolnych do pe³nienia takiej s³u¿by. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Gl 417/20

Football news:

Mbappe would like to play at Real Madrid or Liverpool. He is thinking a lot about his future at PSG
Raul is the only Real Madrid candidate in the event of Zidane's resignation (As)
Solskjaer on Klopp's criticism of Manchester United's defensive football: We attacked when we got the ball
Mourinho on Liverpool's 68 games without defeat at home: There are records that are almost impossible to break. They have achieved amazing results
Lampard to a reporter: You write about games with bias. Objectivity would be a good start for you
Roma were awarded their second technical defeat of the season. Now-for an extra substitute in the Cup
Liverpool do not want to sell Salah and I am sure that he will not push for a transfer in the summer