Poland

Sąd Najwyższy zmienia sygnatury niektórych akt spraw

W S¹dzie Najwy¿szym zmieniono sygnatury niektórych spraw. Cel: uproszczenie i ujednolicenie biurowoœci. Zmiana dotyczy nie tylko spraw wnoszonych od 1 stycznia 2021 r., ale równie¿ niektórych niezakoñczonych spraw zarejestrowanych przed t¹ dat¹.

Zmiana objê³a sygnatury akt oraz liczbê porz¹dkow¹. Jak zapewnia S¹d Najwy¿szy, ma charakter techniczny i nie poci¹ga za sob¹ ¿adnych konsekwencji procesowych dla uczestników postêpowañ.

- W przypadku spraw wniesionych do S¹du Najwy¿szego przed 1 stycznia 2021 r. zmiana ta w szczególnoœci nie oznacza zakoñczenia postêpowania w tych sprawach prowadzonego dotychczas pod inn¹ sygnatur¹ – w szczególnoœci nie oznacza „zakoñczenia postêpowania w inny sposób" we w³aœciwym znaczeniu tego terminu. Sprawy te bêd¹ pod now¹ sygnatur¹ kontynuowane na dotychczasowych zasadach procesowych. Widoczna, po wyszukaniu sprawy na stronie internetowej S¹du Najwy¿szego, informacja o „innym zakoñczeniu sprawy" oznacza w tym przypadku wy³¹cznie zmianê sygnatury akt - informuje SN w swoim komunikacie.

SN informuje te¿, ¿e strony postêpowañ nie bêd¹ odrêbnie informowane o zmianach sygnatur akt. Informacje o szczegó³owych zmianach oznaczeñ w konkretnych sprawach bêdê przekazywane przy okazji korespondencji wynikaj¹cej z dokonania czynnoœci procesowych. Korespondencja stron kierowana do S¹du Najwy¿szego trafi do w³aœciwych akt postêpowania zarówno w przypadku wskazania dotychczasowej, jak i nowej sygnatury.

Zmiana oznaczenia spraw, które wp³ynê³y przed 1 stycznia 2021 r., dotyczy przede wszystkim spraw ze skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia po wydaniu postanowienia o przyjêciu ich do rozpoznania. Z technicznego punktu widzenia, sprawy te podlegaj¹ zakreœleniu z uwagi na wydanie rozstrzygniêcia co do przyjêcia sprawy do rozpoznania; same skargi zostan¹ rozpoznane ju¿ pod now¹ sygnatur¹ akt.

Skargi kasacyjne z repertorium CSK - po wydaniu orzeczenia o przyjêciu do rozpoznania polegaj¹ zakreœleniu w dotychczasowym repertorium i rejestracji w repertorium CSKP, z repertorium PSK - odpowiednio w repertorium PSKP, z repertorium NSK – odpowiednio w w repertorium NSKP.

Skargi o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia z repertorium CNP po wydaniu orzeczenia o przyjêciu do rozpoznania podlegaj¹ zakreœleniu w dotychczasowym repertorium i rejestracji w repertorium CNPP, z repertorium PUNP – odpowiednio w w repertorium PUNPP, z repertorium NP – odpowiednio w repertorium NPP.

W przypadku spraw Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych zmiana dotyczy nastêpuj¹cych sygnatur (we wszystkich wydzia³ach I, II i III):

- sygnatury PK spraw przed decyzj¹ co do przyjêcia do rozpoznania zostaj¹ zamienione na PSK;

- sygnatury PK spraw, w których przyjêto skargê kasacyjn¹ do rozpoznania, zostaj¹ zamienione na PSKP;

- sygnatury UK spraw przed decyzj¹ co do przyjêcia do rozpoznania zostaj¹ zamienione na USK;

- sygnatury UK spraw, w których przyjêto skargê kasacyjn¹ do rozpoznania, zostaj¹ zamienione na USKP;

- sygnatury BP oraz BU spraw przed decyzj¹ co do przyjêcia do rozpoznania zostaj¹ zamienione na sygnatury PUNP;

- sygnatury BP oraz BU spraw, w których przyjêto do rozpoznania skargê o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia zostaj¹ zamienione na sygnatury PUNPP;

- sygnatury PO, UO oraz BO zostaj¹ zamienione na sygnatury PUO.

W  Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zmiana dotyczy m.in. nastêpuj¹cych sygnatur:

sygnatury NSNp, NSNu, NSNr, NSNo zostaj¹ zamienione na NSNc; sygnatury NSZP, NOZP, NSPZP, NSNZP zostaj¹ zamienione na NZP; sygnatury NSK spraw, w których przyjêto skargê kasacyjn¹ do rozpoznania, zostaj¹ zamienione na NSKP; sygnatury KRS zostaj¹ zamienione na sygnatury NKRS; sygnatury NO w odniesieniu do odwo³añ od uchwa³ Krajowej Rady S¹downictwa zostaj¹ zamienione na sygnatury NKRS.

W  Izbie Dyscyplinarnej zmiana dotyczy m.in. sygnatur:

sygnatury spraw w przedmiocie zezwolenia na poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci karnej sêdziów i prokuratorów zostaj¹ zmienione z DO na DI (w pierwszej instancji) i DIZ (w drugiej instancji), sygnatury spraw dyscyplinarnych sêdziów i prokuratorów w drugiej instancji zostan¹ zmienione z DSI lub DSK na DOW, sygnatury spraw w postêpowaniu kasacyjnym adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników zostaj¹ zmienione z DSI na DK, sygnatury spraw przedstawionych ze skarg¹ na orzeczenie s¹du odwo³awczego uchylaj¹ce wyrok s¹du pierwszej instancji zostaj¹ zmienione z DSI na DSG, sygnatury spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych sêdziów Sadu Najwy¿szego zostaj¹ zmienione z DSP na DPU (w pierwszej instancji) lub DPUA (w drugiej instancji).

Przyk³adowo sprawa I PK 7/20 zmieni³a oznaczenie na sprawê I PSK 1/21 (I UK 5/20 na I USK 1/21; II PO 3/19 na II PUO 1/21, itd.), sprawa I NSNu 4/20 zmieni³a oznaczenie na I NSNc 1/21 (I NSNp 8/20 na I NSNc 2/21), sprawa I DO 16/20 zmieni³a oznaczenie na I DI 1/21 (II DO 8/20 na II DIZ 3/21, II DSI 66/20 na II DK 22/21).

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7