Poland

Sąd: Igor Tuleya jest nieprzerwanie sędzią i ma immunitet

Igor Tuleya jest nieprzerwanie sêdzia s¹du powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzêdu immunitetem i prawem do orzekania - orzek³ S¹d Apelacyjny w Warszawie.

O wyroku informuje w mediach spo³ecznoœciowych Stowarzyszenie Sêdziów Polskich "Iustitia".

Sêdzia Tuleya - po wydaniu uchylenia mu immunitetu przez Izbê Dyscyplinarn¹ SN - w jednej z prowadzonych przez siebie spraw zada³ pytanie do Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE o status i uprawnienia tej Izby oraz o status sêdziów, co do których wyda³a ona decyzje. Jednoczeœnie zawiesi³ postêpowanie w tej sprawie, by oczekiwaæ na rozstrzygniêcie Trybuna³u.

Prokurator zaskar¿y³ postanowienie sêdziego Tuleyi o zawieszeniu do S¹du Apelacyjnego w Warszawie, podnosz¹c, ¿e po decyzji tzw. Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu mu immunitetu i zawieszeniu sêdziego Tuleyi w czynnoœciach s³u¿bowych nie ma on uprawnieñ do orzekania.

W wydanym w œrodê postanowieniu S¹d Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt II AKz 1394/20) uzna³, ¿e takie stanowisko prokuratora jest oczywiœcie bezzasadne.

W uzasadnieniu wskazano, ¿e uchylenie immunitetu mo¿e nast¹piæ na podstawie prawomocnego orzeczenia niezale¿nego, bezstronnego i niezawis³ego s¹du w toku sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy. Izba Dyscyplinarna nie ma ¿adnej z tych w³aœciwoœci.

O losie sêdziów, którym Konstytucja gwarantuje nieusuwalnoœæ w tzw. Izbie Dyscyplinarnej decyduje - jak wskaza³ S¹d Apelacyjny - "w¹ska grupa osób, dobranych na podstawie krótkotrwa³ego niemerytorycznego konkursu przed Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa powo³an¹ w zakwestionowany przez S i s¹dy powszechne sposób, z powodu jawnych zale¿noœci od w³adzy ustawodawczej i wykonawczej".

S¹d Apelacyjny wskaza³ te¿ na "nadzwyczajne uprawnienia Izby Dyscyplinarnej, odrêbnoœæ organizacyjn¹ i finansow¹, specjalne dodatki p³acowe dla osób tam, zasiadaj¹cych oraz zlecone jej zadania w zakresie polityki karania sêdziów", które powoduj¹, ¿e nie jest ona s¹dem ale "rodzajem organu wyj¹tkowego", a jego cz³onkom "brak immanentnej cechy osób tam powo³anych czyli niezawis³oœci".

S¹d podkreœli³ te¿, ¿e Izba Dyscyplinarna powinna powstrzymaæ siê od orzekania w sprawach dyscyplinarnych na podstawie postanowienia TSUE i uchwa³y SN. Nie mo¿e orzekaæ o sprawach dyscyplinarnych sêdziów, a tym bardziej w sprawach o uchylenie immunitetu.

Football news:

UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible