Poland

Sąd: dziecko po żłobku bez pierwszeństwa w przedszkolu

Zasady rekrutacji do samorz¹dowego przedszkola nie mog¹ premiowaæ dziecka, które wczeœniej by³o objête opiek¹ w publicznej placówce.

Rada gminy, ustalaj¹c kryteria rekrutacji do przedszkola, nie mo¿e przyznawaæ wiêcej punktów dzieciom, które wczeœniej chodzi³y do miejskiego ¿³obka – orzek³ Wojewódzki S¹d Administracyjny w Szczecinie.

Sprawdza³ legalnoœæ bi³gorajskiej uchwa³y, któr¹ zaskar¿y³ ojciec ma³ego dziecka. Uzasadnia³ on, ¿e tak skonstruowane kryterium dyskryminuje dzieci uczêszczaj¹ce do ¿³obków niepublicznych, korzystaj¹ce z prywatnych punktów przedszkolnych oraz te, które korzysta³y z opieki w publicznych przedszkolach w innych miastach i przeprowadzi³y siê do Bi³goraju.

Rada miasta argumentowa³a zaœ, ¿e kryterium dotychczasowego objêcia opiek¹ dziecka w ¿³obku zapewnia kontynuacjê wychowania w placówkach wychowania przedszkolnego. Zapewnia wiêc jak najpe³niejsze zaspokojenie potrzeb dziecka i jego rodziny, zw³aszcza tej, w której rodzice musz¹ pogodziæ obowi¹zki zawodowe i potrzeby zarobkowe z obowi¹zkami rodzinnymi. Przerwanie ci¹g³oœci opieki i wychowania pozadomowego po- wodowa³oby istotne utrudnienia.

WSA przyzna³ jednak racjê ojcu i uzna³ zaskar¿one kryterium za nielegalne. ¯aden przepis obowi¹zuj¹cego prawa nie daje szczególnych preferencji kandydatom objêtym wczeœniej opiek¹ w publicznym ¿³obku. Miasto mo¿e swobodnie ustaliæ, jakie dzieci bêd¹ korzysta³y z pierwszeñstwa przyjêcia do przedszkoli publicznych, musi jednak dzia³aæ w granicach wyznaczonych przez ustawodawcê.

Zdaniem s¹du wszyscy uprawnieni kandydaci powinni byæ traktowani tak samo, niezale¿nie od tego, czy uprzednio mieli prawo do korzystania z gminnych czy prywatnych placówek albo w ogóle z takiego prawa nie korzystali. Kryterium narusza³o konstytucyjn¹ zasadê równoœci i powszechnego dostêpu do nauki i opieki.

Obecnie, je¿eli liczba dzieci przekroczy liczbê dostêpnych miejsc w przedszkolu, do którego ubiega siê dziecko w postêpowaniu rekrutacyjnym, prezydent miasta jest obowi¹zany wskazaæ inne publiczne przedszkole, które mo¿e je przyj¹æ.

Od roku szkolnego 2017/ /2018 ka¿da gmina ma bowiem obowi¹zek zapewniæ mo¿liwoœæ korzystania z wychowania przedszkolnego, wszystkim dzieciom w wieku od trzech do szeœciu lat, zamieszka³ym na jej obszarze i zg³oszonym podczas postêpowania rekrutacyjnego. Dziecko mo¿e wiêc nie dostaæ siê do wybranego przez rodziców przedszkola, ale miejsce dla niego znaleŸæ siê musi.

W praktyce oznacza to, ¿e mo¿e trafiæ np. do placówki odleg³ej od miejsca zamieszkania lub której godziny otwarcia nie odpowiadaj¹ rodzicom.

Sygnatura akt: II SA/Sz 207/20

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record