Poland

Sąd dla frankowiczów tak, ale ostrożnie

Zwiêkszaj¹ca siê liczba spraw frankowych wymaga wzmocnienia s¹dów, a mo¿e i powo³ania specjalnego wydzia³u. Niedobrze jednak by³oby wpaœæ w przesadê.

W ostatnich tygodniach pojawia³ siê zamiar utworzenia w warszawskim S¹dzie Okrêgowym specjalistycznego wydzia³u (s¹du) dla spraw frankowych.

A to dlatego, ¿e wiêkszoœæ tych spraw wp³ywa do wydzia³ów cywilnych tego s¹du i zbytnio go obci¹¿a. Mimo ¿e frankowicze mog¹ od pewnego czasu sk³adaæ pozwy nie tylko tam, gdzie jest centrala banku (zwykle w Warszawie), ale te¿ w s¹dzie dla ich miejsca zamieszkania, wybieraj¹ lepszy z ich punktu widzenia, bo warszawski s¹d uwa¿any jest za najbardziej prokonsumencki na tle innych.

Po informacji o zamiarze utworzenia specjalistycznego s¹du dziekani lokalnych izb adwokackich zaapelowali do ministra sprawiedliwoœci o utworzenie takich s¹dów, wydzia³ów czy sekcji w ka¿dym s¹dzie okrêgowym w Polsce, aby prowadz¹cy poza stolic¹ sprawy nie byli w gorszej sytuacji.

Takich s¹dów jest 47 i ju¿ na pierwszy rzut oka widaæ, ¿e to nieprzemyœlany pomys³. Zak³adaj¹c, ¿e 30 tys. spraw frankowych, jakie s¹ na skutek narastaj¹cego wp³ywu w s¹dach, zajmowaæ siê powinno ok. 100 sêdziów, to gdyby utworzyæ a¿ tyle specjalistycznych wydzia³ów czy sekcji, w jednym s¹dzie by³oby œrednio dwóch sêdziów specjalistów. A co siê stanie, gdy któryœ zachoruje czy pójdzie na urlop macierzyñski?

S¹ prawnicy, którzy uwa¿aj¹, ¿e ka¿dy sêdzia cywilny da sobie radê ze spraw¹ frankow¹. Specjalizacja mog³aby jednak przyœpieszyæ rozpatrywanie spraw, gdy¿ wspó³czeœnie nawet najlepszy prawnik nie jest specjalist¹ w ka¿dej dziedzinie prawa. Dlatego tworzone s¹ s¹dy specjalistyczne, zwykle w Warszawie, np. dla ochrony wspólnotowych znaków towarowych czy ca³kiem niedawno, bo od 1 stycznia 2021 r., s¹d dla zamówieñ publicznych.

W sprawach frankowych ju¿ de facto wykszta³ci³ siê s¹d specjalistyczny w stolicy, tyle ¿e nie jest on organizacyjnie wyodrêbniony. Jeœli brakuje mu sêdziów, najprostszym rozwi¹zaniem by³oby zwiêkszenie ich liczby w tym s¹dzie, mo¿e powo³anie dodatkowego „frankowego" wydzia³u czy nawet dwóch na czas przejœciowy, bo przecie¿ fala spraw frankowych kiedyœ minie.

S¹downictwo i Ministerstwo Sprawiedliwoœci musi reagowaæ na problem, ale w sposób przemyœlany. Bo samo przetasowanie sêdziów nie spowoduje, ¿e bêd¹ wydajniejsi.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7