Poland

Są pierwsze wyniki testów nauczycieli. Bardzo mało pozytywnych

Test na koronawirusa

Test na koronawirusa

AdobeStock

Od poniedzia³ku, 11 stycznia br. trwaj¹ testy przesiewowe na obecnoœæ SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkó³ podstawowych, nauczycieli szkó³ specjalnych i pracowników obs³ugi administracyjnej szkó³.

Z danych GIS przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, ¿e w trakcie trzech dni akcji, od poniedzia³ku do œrody, wymazy pobrano od 80 tys. osób. Wyniki otrzyma³o 60 tys. z nich. Pozytywny test na obecnoœæ koronawirusa otrzyma³o jedynie 1133 osób tj. 2 proc. wszystkich wyników badañ.

Najchêtniej badaniu poddaj¹ siê nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni w województwach: podkarpackim (87%), warmiñsko-mazurskim (86%), ³ódzkim (84%) i lubelskim (81%). Najmniej chêtnie poddaj¹ siê badaniu osoby w województwach: mazowieckim (67%) i podlaskim (69%). Badania potrwaj¹ do 15 stycznia 2021 r.

Przypominamy, ¿e badania s¹ dobrowolne i bezp³atne. Mog¹ siê na nie zg³osiæ siê nie tylko nauczyciele, ale równie¿ pracownicy szko³y, tj.: obs³uga administracyjna, kierownictwo szko³y, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szko³y, personel sprz¹taj¹cy, a tak¿e personel wykonuj¹cy bie¿¹ce prace naprawcze na terenie szko³y.

Wczeœniej, za poœrednictwem kuratoriów oœwiaty i Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zebrano informacje o zapotrzebowaniu na testy. Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne zbiera³y listy imienne i oœwiadczenia od ka¿dego zainteresowanego badaniem o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na badanie. Ka¿dy nauczyciel i pracownik szko³y, który zg³osi³ siê do badania otrzyma³ odpowiednie skierowanie. Badania mo¿na zrobiæ w 600 punktach wymazowych na terenie kraju. Akcjê wspomaga 130 zespo³ów Wojsk Obrony Terytorialnej.

Football news:

Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident
Laporta meets with Koeman and Barcelona players