Poland

Są niewielkie zmiany redakcyjne w dostawach łańcuchowych

VAT dostawy ³añcuchowe

VAT dostawy ³añcuchowe

Adobe Stock

Mimo uchylenia od 1 stycznia przepisu art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, nie zmieni³y siê zasady opodatkowania tzw. transakcjach ³añcuchowych.

Do koñca 2020 r. obowi¹zywa³ art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, który regulowa³ zasady opodatkowania towarów w przypadku tzw. dostaw ³añcuchowych, tj. kiedy w transakcji uczestnicz¹ co najmniej trzej podatnicy VAT, a dostawa tego samego towaru nastêpuje w ten sposób, ¿e pierwszy z nich wydaje ten towar bezpoœrednio ostatniemu w kolejnoœci nabywcy.

1 stycznia br. przepis ten zosta³ uchylony. Nie oznacza to jednak zmiany zasad opodatkowania tzw. dostaw ³añcuchowych. W dalszym ci¹gu dostawê towaru trzeba rozliczyæ u ka¿dego z podmiotów (podatników) bior¹cych udzia³ w dostawie ³añcuchowej. Jak wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy o VAT, uchylenie art. 7 ust. 8 ustawy o VAT by³o spowodowane tym, ¿e by³a to regulacja „nadwymiarowa" niemaj¹ca odpowiedniej podstawy w przepisach dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1 ze zm.). Uchylenie tego przepisu ma wiêc charakter p...

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17