Poland

Rzymkowski: Część protestuje z nudów, bo nie chodzi do szkoły

Tomasz Rzymkowski

tv.rp.pl

- Struktura protestu jest taka, ¿e m³odzie¿ do koñca nie wie, przeciwko czemu protestuje - powiedzia³ Tomasz Rzymkowski, pose³ Prawa i Sprawiedliwoœci, dawniej z Kukiz'15, komentuj¹c przetaczaj¹ce siê przez Polskê demonstracje po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego ws. aborcji.

Po orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji od tygodnia w Polsce trwaj¹ protesty, do których dochodzi w czasie obowi¹zywania obostrzeñ wprowadzonych w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa, które zakazuj¹ organizowania zgromadzeñ publicznych licz¹cych wiêcej ni¿ piêæ osób. W kilku miastach podczas protestów dosz³o do zamieszek i bójek.

Przeczytaj tak¿e: Komendant G³ówny Policji: Protesty? Nie dzia³amy miêkko

W przypadku czêœci protestów organizowanych przed koœcio³ami dochodzi³o do przerywania mszy œw. oraz dewastowania elewacji budynków. Farb¹ pomalowany zosta³ tak¿e pomnik Armii Krajowej i Polskiego Pañstwa Podziemnego w Warszawie.

W pi¹tek stolicy odbywa siê kolejny protest. Mimo apelu premiera o powstrzymanie siê od demonstrowania z uwagi na epidemiê, na ulice wysz³y tysi¹ce osób. Z miejsc zbiórki protestuj¹cy ruszyli w kierunku ronda Dmowskiego, które potem szczelnie wype³nili.

Dowiedz siê wiêcej: „Marsz na Warszawê”. Protest w stolicy po orzeczeniu TK w sprawie aborcji

- Polska jest aktualnie niechlubnym liderem na œwiecie liczby zachorowañ na koronawirusa na 1 milion mieszkañców. Wiêcej liczbowo zachorowañ jest tylko w dwóch krajach na œwiecie. Natomiast s¹ to o wiele wiêksze pañstwa, o wiele wiêksze narody ni¿ nasz. Mamy w tej chwili najwy¿szy procent zachorowalnoœci na œwiecie. St¹d apel do wszystkich radios³uchaczy, do s¹siadów, do znajomych, do rodziny, aby nie ulegaæ zbiorowej histerii - apelowa³ w czwartek w Radiu Maryja pose³ Tomasz Rzymkowski.

- Patrz¹c na strukturê spo³eczn¹ osób uczestnicz¹cych w manifestacjach, to jest to przede wszystkim m³odzie¿ szkolna, nawet nie studenci. To s¹ osoby niepe³noletnie. Obserwowa³em jedn¹ z manifestacji w moim okrêgu wyborczym. Na 50-60 uczestników, na palcach jednej d³oni móg³bym policzyæ osoby doros³e. Reszta to by³y m³ode dziewczêta poni¿ej 18. roku ¿ycia. Struktura protestu jest taka, ¿e m³odzie¿ do koñca nie wie, przeciwko czemu protestuje. Czêœæ protestuje z nudów, poniewa¿ nie chodzi do szko³y. Restauracje, puby i inne miejsca, gdzie spêdzali wolne wieczory, s¹ zamkniête. Jest to jakaœ okazja, by siê spotkaæ z kole¿ankami. Jest to zaspokojenie potrzeb wspólnoty - oceni³ by³y pose³ Kukiz'15, obecnie Prawa i Sprawiedliwoœci.

Rzymkowski doda³, ¿e jego zdaniem czêœæ protestuj¹cych „kompletnie nie rozumie, co siê wydarzy³o”. - Do tego podlanie wszystkiego „sosem” w postaci wojny z chrzeœcijañstwem, symbolika satanistyczna i wulgarny jêzyk, niespotykany do tej pory w jakichkolwiek protestach spo³ecznych - mówi³.

-Obecna sytuacja wymaga zdecydowanych, ale spokojnych kroków. Wszystkie osoby, które siê temu sprzeciwiaj¹ – tak jak ja – temu jêzykowi agresji, tej eskalacji konfliktów, musz¹ zachowaæ przede wszystkim spokój. Musimy w przeciwieñstwie do manifestuj¹cych wykazywaæ siê szacunkiem, ale musimy byæ równie¿ stanowczy. Nie mo¿emy sobie pozwoliæ wejœæ na g³owê - doda³ Tomasz Rzymkowski.

Football news:

Ney warmly recalls Maradona: at the age of 14, he brought the legend to an exhibition match, Diego himself offered to take a photo
Klopp responded to Neville's criticism about the words about 5 substitutions and the calendar: I'm not like him. I'm talking about all the players
The hardest task: help choose the best attacking midfielder in history
Mourinho, Lampard, Solskjaer and Moyes claim the title of best coach of November in the Premier League
Brunu, Grealish, Chilwell, Heibjerg - among the contenders for the November best player award in the Premier League
Klopp-best coach of 2020, flick-2nd, Guardiola-3rd (ESPN)
The most beautiful football documentary, I think, was made about Leeds. We talked to the Director