Poland

Rzecznik TSUE: oddalić skargę Węgier na art. 7

Trybuna³ Sprawiedliwoœci powinien oddaliæ skargê Wêgier na rezolucjê Parlamentu Europejskiego w sprawie uruchomienia procedury z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej - tak¹ opiniê przedstawi³ w czwartek rzecznik generalny TSUE Michal Bobek.

Chodzi o istnienie wyraŸnego ryzyka powa¿nego naruszenia przez Wêgry wartoœci, na których opiera siê Unia Europejska.

Rezolucja zosta³a przyjêta w g³osowaniu, w którym oddano 448 g³osów „za" i 197 „przeciw", a 48 osób wstrzyma³o siê od g³osu. Gdyby wstrzymuj¹cy siê od g³osu zostali uwzglêdnieni przy obliczaniu wiêkszoœci dwóch trzecich g³osów, wymagana wiêkszoœæ nie zosta³aby osi¹gniêta.

Wêgry wnios³y do Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE skargê kwestionuj¹c¹ wa¿noœæ rezolucji, twierdz¹c, ¿e do celów obliczenia, czy wymagana wiêkszoœæ dwóch trzecich oddanych g³osów zosta³a osi¹gniêta, nale¿y równie¿ uwzglêdniæ wstrzymuj¹cych siê od g³osu, a odmawiaj¹c uwzglêdnienia wstrzymuj¹cych siê od g³osu, Parlament naruszy³ wymóg wynikaj¹cy z tego artyku³u.

W przed³o¿onej dzisiaj opinii rzecznik generalny Michal Bobek stwierdzi³, ¿e skarga Wêgier jest wprawdzie dopuszczalna, lecz bezzasadna.

Co do istoty sprawy rzecznik generalny stwierdzi³, po pierwsze, ¿e z jêzykowego punktu widzenia zwroty „wstrzymuj¹cy siê od g³osu" i „g³os oddany" wzajemnie siê wykluczaj¹. W istocie, podczas gdy osoba wstrzymuj¹ca siê od g³osu nie chce byæ uznawana ani za opowiadaj¹c¹ siê za wnioskiem, ani za przeciwn¹ wnioskowi i chce byæ traktowana tak, jakby wcale nie g³osowa³a, zwrot „g³os oddany" oznacza, ¿e dana osoba aktywnie wyrazi³a sw¹ opiniê poprzez g³osowanie „za" lub „przeciw" wnioskowi.

Po drugie, rzecznik generalny stwierdzi³, ¿e przepis regulaminu Parlamentu dotycz¹cy g³osowania w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w odnoœnym okresie stanowi³, ¿e „tylko g³osy »za« i »przeciw« s¹ uwzglêdniane przy obliczaniu wyniku g³osowania, z wyj¹tkiem przypadków, dla których w traktatach przewidziano szczególn¹ wiêkszoœæ", a zatem jasno wyklucza³ z obliczeñ wstrzymuj¹cych siê od g³osu. Fakt, ¿e przepis ten – jako odstêpstwo od wyra¿onej w nim ogólnej zasady – odnosi siê do sytuacji, gdy „w traktatach przewidziano szczególn¹ wiêkszoœæ", nie wp³ywa na wa¿noœæ tego ustalenia, gdy¿ do dnia dzisiejszego takie odstêpstwo nie zosta³o w traktatach przewidziane.

Po trzecie, rzecznik stan¹³ na stanowisku, ¿e poniewa¿ pos³owie do Parlamentu Europejskiego zostali nale¿ycie poinformowani na pó³tora dnia przed g³osowaniem o fakcie, ¿e wstrzymanie siê od g³osu nie zostanie uwzglêdnione w g³osowaniu jako g³os oddany, dobrze znali zasady maj¹ce zastosowanie do procesu g³osowania i mogli zatem skorzystaæ z przys³uguj¹cego im prawa g³osu z uwzglêdnieniem tych zasad.

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-650/18 Wêgry / Parlament

Football news:

Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals
Leroy Sane: Pep teaches so that I started to hear the little man in my head