Poland

Rzecznik: Ręka niemalże wpycha legitymację w twarz policjantowi

Barbara Nowacka pod opiek¹ ratowników medycznych

AFP

Policja bada sprawê u¿ycia gazu wobec pos³anki Barbary Nowackiej. - Dla nas bardzo wa¿ne bêdzie to, co zostanie ustalone w trakcie rozmowy z pani¹ pose³ - zadeklarowa³ nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendanta Sto³ecznego Policji.

W sobotê w centrum Warszawy odby³a siê demonstracja, zwo³ana w 102. rocznicê uzyskania przez Polki praw wyborczych. Manifestanci protestowali przeciwko wyrokowi Trybuna³u Konstytucyjnego ws. aborcji. Policja powtarza³a przez megafony komunikaty o nielegalnoœci zgromadzenia i apelowa³a o zejœcie z jezdni.

Dowiedz siê wiêcej: Protest kobiet w Warszawie. Policja zatrzyma³a demonstracjê

W trakcie manifestacji pos³anka Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej "zosta³a zaatakowana gazem w trakcie interwencji poselskiej" - napisa³ na Twitterze jej kolega klubowy Micha³ Szczerba.

W niedzielê do sprawy odniós³ siê na konferencji prasowej nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendanta Sto³ecznego Policji.

- Je¿eli ktoœ liczy³ siê z tym, ¿e w tej chwili zakoñczymy czynnoœci ze strony Wydzia³u Kontroli, to tak nie bêdzie - zadeklarowa³.

Rzecznik doda³, ¿e "kluczowe dla ca³ej sprawy" s¹ nagrania z kamer noszonych przez funkcjonariuszy.

- Na pewno nie zakoñczymy tych dzia³añ dzisiaj - powiedzia³ nadkom. Marczak. Poinformowa³, ¿e trwa analiza nagrañ.

- Nie bêdziemy podejmowaæ decyzji w oparciu tylko o kilka zdjêæ czy filmów - podkreœli³ dodaj¹c, ¿e wa¿ne jest, by dok³adnie zapoznaæ siê ze zgromadzonymi materia³ami oraz porozmawiaæ z Barbar¹ Nowack¹.

- I dopiero wtedy bêd¹ podejmowane decyzje jakie bêd¹ dalsze kroki w tej sprawie - oœwiadczy³ rzecznik KSP.

Marczak mówi³, ¿e kamery nasobne policjantów zarejestrowa³y nie tylko obraz, ale i dŸwiêk. Doda³, ¿e na nagraniach "nie ma nic, ¿e mamy do czynienia z pos³em".

- Na nagraniach widzimy policjanta, który wielokrotnie u¿ywa s³ów "odsuñcie siê" - mówi³ rzecznik.

- To s¹ s³owa wypowiadane przez policjanta, na którego napiera³y osoby i gdzie widzimy m.in. w pewnym momencie rêkê, która przepycha tarczê i wpycha tê tarczê w twarz policjanta, i w tym przypadku równie¿ jak siê okazuje z nagrañ, które s¹ pokazywane w jednej ze stacji, niemal¿e wpycha legitymacjê w twarz policjantowi - doda³. Dopytywany doda³, ¿e chodzi o rêkê z legitymacj¹.

- W przypadku tym konkretnym nie widzê ¿adnej mo¿liwoœci, ¿eby policjant mia³ mo¿liwoœæ zobaczyæ co jest tak naprawdê na tym, co chcia³a pani pose³ okazaæ - stwierdzi³.

Nadkom. Marczak doda³, ¿e czynnoœci kontrolne trwaj¹. - Dla nas bardzo wa¿ne bêdzie to, co zostanie ustalone w trakcie rozmowy z pani¹ pose³ - zadeklarowa³.

Football news:

Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club
Chelsea have sacked Lampard
Sergi Roberto can recover for the game with Athletic on January 31. He missed more than 2 months
Giggs on Bruno and Cantona: There are similarities, but Eric has 4 Premier League titles and a Cup. This is an indicator
Hertha legend Dardai will once again take over as head coach of the team
Tuchel will take charge of Chelsea