Poland

Rzecznik: Policjanci nie wiedzieli, że to dziennikarka

AFP

Rzecznik komendanta g³ównego policji insp. Mariusz Ciarka powiedzia³, ¿e podczas zatrzymania Agaty Grzybowskiej funkcjonariusze nie wiedzieli, ¿e kobieta jest dziennikark¹.

Ciarka podkreœli³, ¿e "legitymacja prasowa nie zwalnia z odpowiedzialnoœci za podejrzenie pope³nienia przestêpstwa". Jednoczeœnie zapewni³, ¿e wobec zatrzymanej wykonano tylko niezbêdne czynnoœci.

- Mieliœmy chocia¿by 11 listopada przyk³ad, aby wiedzieæ, w którym momencie opuœciæ miejsce, aby nie wdawaæ siê w bezpoœrednie dzia³ania policyjne - mówi³ rzecznik. Nawi¹zywa³ do postrzelenia fotoreportera podczas Marszu Niepodleg³oœci.

Football news:

Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal
Chelsea want to buy Holand in the summer and are ready to break their transfer record (The Athletic)