Poland

Rzecznik MZ: Marchewka była na Krupówkach. Teraz kij

Koronawirus SARS-CoV-2

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- To jest dla nas taki jaskrawy przypadek, co siê bêdzie dzia³o w kraju, je¿eli z t¹ marchewk¹, któr¹ daliœmy dwa tygodnie temu, bêdziemy siê Ÿle obchodziæ - powiedzia³ rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odnosz¹c siê w Polsat News do zaostrzenia restrykcji epidemicznych w woj. warmiñsko-mazurskim. Stwierdzi³ tak¿e, ¿e korzystanie z teleporad jest niebezpieczne dla zdrowia dzieci i osób starszych.

- Bawe³niany komin, chusta czy szalik tak naprawdê ochrony nie zapewniaj¹ ¿adnej - powiedzia³ rzecznik Ministerstwa Zdrowia, pytany w czwartek w Polsat News o zapowiedzian¹ przez ministra zdrowia zmianê przepisów dotycz¹cych zas³aniania ust i nosa. Od soboty nie bêdzie mo¿na korzystaæ np. wy³¹cznie z przy³bic.

Na uwagê, ¿e wymienione przez niego przedmioty nie zapewnia³y ochrony tak¿e i w szczycie epidemii koronawirusa w Polsce, gdy dobowa liczba zaka¿eñ siêgnê³a 27 tysiêcy, Wojciech Andrusiewicz odpar³: - To ca³y czas pytanie w epidemii powtarzane: czy nie za wczeœnie, czy nie za póŸno.

Koronawirus w Polsce - najnowsze informacje:
Pacjentów z COVID-19 przybywa najszybciej od listopada
Mniejsza liczba zgonów na COVID-19

- Ale proszê zobaczyæ na œwiat, choæby na naszych s¹siadów. Niemcy jakieœ dwa tygodnie temu wdro¿yli tward¹ rekomendacjê, ¿e w œrodkach transportu zbiorowego obowi¹zuj¹ maseczki chirurgiczne. Znowu pytanie: dlaczego nie wczeœniej? Otó¿ dlatego, ¿e ca³y œwiat dostosowuje siê do tej epidemii, stara siê reagowaæ jak najszybciej, ale czêsto to "jak najszybciej" to jest "trochê póŸniej" - doda³.

"Musimy mieæ kij, a nie marchewkê"

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia by³ te¿ pytany, czy rz¹d planuje dalsz¹ regionalizacjê obostrzeñ z podzia³em na województwa, czy, tak jak w przesz³oœci, na powiaty z okreœlonymi progami zaka¿eñ. - Chcielibyœmy ju¿ podejmowaæ decyzje regionalnie. Nie ustawiamy sobie ¿adnych pu³apów i granicznych liczb - oœwiadczy³ t³umacz¹c, ¿e z uwagi na wiele decyduj¹cych czynników "trudno postawiæ sobie te graniczne liczby".

Czytaj tak¿e:
Wielkanoc "w pe³nych obostrzeniach"? G³os ministra zdrowia

W kontekœcie wprowadzania dodatkowych obostrzeñ w woj. warmiñsko-mazurskim Wojciech Andrusiewicz zosta³ zapytany, "dlaczego jest kij, nie ma marchewski", czyli dlaczego w regionach z mniejsz¹ liczb¹ zaka¿eñ nie ma luzowania restrykcji.

- By³a marchewka - odpar³ rzecznik resortu zdrowia. - Widzieliœmy tê marchewkê na Krupówkach i w Mielnie - doda³.

- Ludzie przekombinowali z t¹ marchewk¹ troszeczkê i teraz niestety musimy mieæ kij, a nie marchewkê - oœwiadczy³.

- Teraz ju¿ musimy wskazywaæ, ¿e mo¿e siê zdarzyæ w ka¿dym województwie to, co zdarzy³o siê wczoraj w warmiñsko-mazurskim, to, jak¹ decyzjê podj¹³ premier po rekomendacji ministra zdrowia. To jest dla nas taki jaskrawy przypadek, co siê bêdzie dzia³o w kraju je¿eli z t¹ marchewk¹, któr¹ daliœmy dwa tygodnie temu, bêdziemy siê Ÿle obchodziæ - mówi³.

Teleporady "niebezpieczne dla zdrowia" dzieci i osób starszych

W Polsat News rzecznik by³ tak¿e pytany o to, kiedy lekarze POZ zaczn¹ przyjmowaæ w poradniach. "S¹ zaszczepieni (przeciw COVID-19 - red.) ale nadal na NFZ tylko teleporada. Prywatnie przyjmuj¹ w przychodni" - us³ysza³ Andrusiewicz.

- Myœlê, ¿e tutaj ta presja pacjentów powinna byæ dosyæ du¿a - odpar³.

Czytaj tak¿e:
Horban: Nie ma sensu z siekier¹ biegaæ na jednego biednego wirusa

- My rekomendujemy otwarcie gabinetów. Lekarze ju¿ prawie w 100 proc. s¹ w Polsce zaszczepieni. Nie ma powodu, byœmy dalej organizowali teleporadê - zaznaczy³.

- Wprowadzamy rozwi¹zanie, w którym dzieci i osoby starsze nie mog¹ korzystaæ z teleporad, bo to jest dla ich zdrowia niebezpieczne - podkreœli³. - W pozosta³ych przypadkach myœlê, ¿e presja pacjentów powinna byæ dosyæ znaczna - doda³.

Football news:

Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them