Poland

Rzecznik KEP: Biorący udział w protestach popełniają grzech

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gêsiak powiedzia³, ¿e grzech pope³niaj¹ wierz¹cy, którzy bior¹ w udzia³ w demonstracjach proaborcyjnych.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski zosta³ zapytany w Polsat News o udzia³ wierz¹cych w protestach przeciwko orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego. 

- Je¿eli jest to demonstracja za tym, ¿eby przerywaæ ¿ycie ludzkie, ¿eby przerywaæ ci¹¿ê i w ten sposób zabijaæ ludzkie p³ody, to oczywiœcie, ¿e uczestnictwo w takiej manifestacji cz³owieka wierz¹cego, oznacza, ¿e pope³nia grzech. Nie powinien tego robiæ – odpowiedzia³ ks. Leszek Gêsiak.

- Ka¿dy oczywiœcie decyduje za siebie, bierze odpowiedzialnoœæ za swoj¹ decyzjê. Jesteœmy przecie¿ ludŸmi wolnymi. A cz³owiek wolny wie tak¿e, ¿e je¿eli postêpuje Ÿle, mo¿e tak zrobiæ, ale musi w sumieniu wzi¹æ za to odpowiedzialnoœæ – powiedzia³ rzecznik KEP.

ORZECZENIE TK I FALA PROTESTÓW

Przed tygodniem Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e przepis pozwalaj¹cy na przerwanie ci¹¿y, gdy badania prenatalne wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñstwo ciê¿kiego i nieodwracalnego upoœledzenia p³odu albo nieuleczalnej choroby zagra¿aj¹cej jego ¿yciu, jest niezgodny z konstytucj¹. Chodzi o art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania.

Wyrok TK nie zosta³ jak dot¹d opublikowany.

Po decyzji TK w ca³ej Polsce dosz³o do protestów, organizowanych m.in. przez "Strajk Kobiet". Na ulicach i w mediach spo³ecznoœciowych powtarzane by³o jedno z g³ównych hase³ protestu, "wyp...". Demonstracje odby³y siê m.in. przed domem wicepremiera i prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego oraz przed warszawsk¹ siedzib¹ PiS.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry