Poland

Rzecznik Finansowy w obronie państwa Dziubaków

5 franków

Bloomberg

Urz¹d przyst¹pi³ do sprawy s¹dowej w której s³ynni frankowicze bêd¹ bronili siê przed roszczeniem Raiffeisena o wynagrodzenie za korzystanie z kapita³u po uniewa¿nieniu umowy.

Historia dotyczy ma³¿eñstwa Dziubaków, którzy zyskali rozg³os, bo to w ich sprawie frankowej warszawski S¹d Okrêgowy skierowa³ do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej pytania o orzecznictwo. Odpowiedzi TSUE z paŸdziernika 2019 r. wp³ynê³y póŸniej na kszta³towanie linii orzeczniczej w polskich s¹dach na korzyœæ frankowiczów.

Raiffeisen od ma³¿eñstwa Dziubaków, którzy 3 stycznia 2020 r. uzyskali w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie wyrok uniewa¿niaj¹cy umowê, domaga siê ponad 791 tys. z³. Ich kredyt, wyp³acony w 2008 r., by³ wart nominalnie 400 tys. z³, ale jego wartoœæ wyra¿ona w z³otych uros³a do oko³o 600 tys. z³, bo kurs franka w tym czasie urós³ o 150 proc. Do tej pory wp³acili oko³o 260 tys. z³ rat. Bank ¿¹da od nich zatem blisko dwa razy wiêcej, ni¿ po¿yczy³. Argumentuje, ¿e udostêpnienie kapita³u kosztuje i domaga siê pokrycia tych kosztów po uniewa¿nieniu umowy. Argumentuje, ¿e bez takiej op³aty nast¹pi³oby bezpodstawnie wzbogacenie pañstwa Dziubaków.

- Od dawna twierdzê, ¿e ani w polskim, ani unijnym prawie nie ma podstawy prawnej do takich oczekiwañ ze strony banku. Dodatkowo uwa¿am, ¿e w tym wypadku rozmiary roszczenia maj¹ pe³niæ rolê odstraszaj¹c¹ innych klientów od dochodzenia swoich roszczeñ. Dlatego zdecydowa³em o wst¹pieniu do sprawy wszczêtej z powództwa Raiffeisen Bank International AG Oddzia³ w Polsce przeciwko Justynie Dziubak i Kamilowi Dziubakowi. Mam nadziejê, ¿e nasze wsparcie i argumenty pozwol¹ im skutecznie obroniæ siê przed roszczeniami banku – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. U£, Rzecznik Finansowy.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR