Poland

Rządowa pomoc rozzłościła górskie gminy. Może im zaszkodzić

Zakopane

AFP

Obiecany przez wicepremiera Gowina 1 mld z³ pomocy dla gmin niewiele da przedsiêbiorcom, zaszkodzi natomiast finansom samorz¹dów.

Rz¹dowa pomoc ma trafiæ do nieco ponad 200 gmin górskich zmagaj¹cych siê ze skutkami lockdownu.

Zwolnienie z podatku

– Trzeba podziêkowaæ za obiecan¹ pomoc, tego wymaga kultura i kurtuazja – mówi Rados³aw Jêcek, burmistrz Karpacza. Dodaje jednak, ¿e samorz¹dy bêd¹ mia³y problemy z jej wykorzystaniem. – Miliard brzmi dobrze – wtóruje mu Andrzej Pietrzyk, wójt gminy Bukowina Tatrzañska. – Dobrze sprzedaje siê medialnie, ale w realiach ju¿ tak dobrze nie jest – dodaje.

T³umaczy, ¿e na terenie Bukowiny jest 18 tys. miejsc noclegowych, z czego trzy czwarte przypada na rodzinne pensjonaty. – 70–75 proc. naszego przychodów to zima. Reszta przypada na lato. Jeœli teraz nie zarobimy, nie bêdziemy mieli z czego prze¿yæ do nastêpnej zimy – mówi wójt Bukowiny. Jego zdaniem w tym kontekœcie zwolnienie przedsiêbiorcy z podatku od nieruchomoœci za pierwszy kwarta³ tego roku to znikoma pomoc. Przedsiêbiorca z terenów Bukowiny p³aci przeciêtnie 3 tys. z³ tego podatku rocznie. Na kwarta³ daje to 750, na miesi¹c 250 z³. – Zwolnienie z zap³aty tej kwoty nie poprawi sytuacji lokalnych przedsiêbiorców – mówi Andrzej Pietrzyk.

Czytaj tak¿e: Wyborcy PiS te¿ popieraj¹ bunt biznesu przeciwko obostrzeniom

Ale na tym nie koniec problemów. – Rz¹d obiecuje nam zwrot 80 proc. kwoty podatku od nieruchomoœci, z którego zwolnimy naszych przedsiêbiorców. 20 proc. bêdziemy musieli op³aciæ sami. To w naszym przypadku strata 1 mln z³ – mówi Rados³aw Jêcek.

– Z podatku od nieruchomoœci pokrywamy wydatki bie¿¹ce, m.in. pensje nauczycieli czy odœnie¿anie ulic. W gminie jest dziewiêæ szkó³. Odœnie¿anie to koszt 1,5 mln z³. Tymczasem pieni¹dze, które za zwolnienie przedsiêbiorców z podatku wyp³aci nam rz¹d, bêdziemy musieli przeznaczyæ na inwestycje. W efekcie w wydatkach bie¿¹cych bêdziemy mieæ dziurê – rozk³ada rêce wójt Bukowiny.

W Szczyrku podatek od nieruchomoœci daje bud¿etowi 2,2 mln z³. Jeœli zostanie umorzony, rz¹d zwróci miastu 1,8 mln. – Pieni¹dze te bêdziemy musieli przeznaczyæ na inwestycje. Zabraknie ich w wydatkach bie¿¹cych, na pensje nauczycieli i urzêdników, na przedszkola, utrzymanie ulic, odœnie¿anie i koszenie – wylicza Antoni Byrdy, burmistrz Szczyrku.

Dotacja do inwestycji

Rz¹d dop³aci te¿ do gminnych inwestycji. Do³o¿y im 40 proc. œredniorocznej wartoœci wydatków na inwestycje w latach 2016–2020, jednak nie wiêcej ni¿ 8 mln z³ na gminê.

– W naszym przypadku to bêdzie jakieœ 5 mln z³. To dobre pieni¹dze – mówi burmistrz Karpacza. – Problemem jest ich alokacja – dodaje. T³umaczy, ¿e jeœli samorz¹d bêdzie móg³ wykorzystaæ je na przyk³ad na budowê sieci wodno-kanalizacyjnej, to w porz¹dku. Ale jeœli na budowê wie¿y widokowej, to gorzej.

– U mnie to bêdzie jakieœ 3 mln z³ – mówi wójt Bukowiny. Zwraca uwagê, ¿e obiecany miliard z³otych pomocy ma byæ dzielony miêdzy 200 gmin górskich. I jeœli ³¹czna kwota pomocy przekroczy tê kwotê, to pomoc przyznana poszczególnym gminom bêdzie proporcjonalnie zmniejszana. – Wtedy mo¿emy dostaæ nie 3, ale na przyk³ad 2 mln z³ – mówi wójt Bukowiny.

Samorz¹dowcy mówi¹, ¿e z tych powodów wiele gmin mo¿e zrezygnowaæ z pomocy. Przedsiêbiorcom niewiele ona pomo¿e, finansom gmin mo¿e zaszkodziæ – t³umaczy.

Dlatego kilka gmin górskich zdecydowa³o siê napisaæ list w tej sprawie do wicepremiera Gowina. – Chodzi o to, ¿ebyœmy mogli elastyczniej gospodarowaæ pieniêdzmi, które dostaniemy od rz¹du. W przeciwnym razie nie bêdziemy mogli z tej pomocy skorzystaæ – mówi burmistrz Szczyrku.

Football news:

Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result