Poland

Rząd zmienia kolejność szczepień. „Korygujemy błąd”

Krystian Maj/KPRM

- Korygujemy nasz b³¹d i etap 1. szczepieñ przeciw Covid-19. Przed m.in. s³u¿bami mundurowymi i prokuratorami szczepione bêd¹ osoby z chorobami przewlek³ymi - poinformowa³ szef KPRM Micha³ Dworczyk.

Szef Kancelarii Premiera poinformowa³, ¿e w Polsce zaszczepiono przeciw koronawirusowi ponad 541 tys. osób. - Do dzisiaj zarejestrowa³o siê ponad 669 tys. seniorów powy¿ej 80. roku ¿ycia - przekaza³ Micha³ Dworczyk.

- Redukcje dostaw wp³ynê³y na zaburzenie balansu, który chcieliœmy utrzymywaæ, czyli po³owy dawek przetrzymywanych w magazynach - doda³.

Czytaj tak¿e: 

Wiceminister zdrowia: Wstrzymujemy szczepienia medyków

Niemal 7000 zaka¿eñ w Polsce. Zmar³y 443 osoby

- Od kilku dni trwa debata na temat kolejnoœci szczepieñ. Korygujemy b³¹d i przedstawiamy etap pierwszy szczepieñ - powiedzia³ Dworczyk.

- Czêœæ 1A etapu I szczepieñ to seniorzy pow. 80 r.¿. Czêœæ 1B to osoby z chorobami przewlek³ymi, 1C to przedstawiciele s³u¿b mundurowych - doda³.

- Osoby, które otrzyma³y 1. dawkê maj¹ gwarancjê 2. dawki, bo bezpieczeñstwo w Narodowym Programie Szczepieñ jest nadrzêdne. Ca³y czas kontrolujemy proces i je¿eli producenci bêd¹ siê wywi¹zywaæ z harmonogramów dostaw, powinien on byæ niezaburzony - zapewni³ Dworczyk.

Nie bêdzie opóŸnieñ w rozpoczêciu szczepieñ grupy 1., czyli seniorów 70+ - 25.01 one siê rozpoczynaj¹, nic siê tu nie zmienia. Musieliœmy jednak spowolniæ proces szczepienia grupy 0 - doda³.

Dworczyk prosi³ o zrozumienie, ¿e nie we wszystkich miejscach w kraju bêdzie dostatecznie du¿o terminów na szczepienie. Ma to zwi¹zek z liczb¹ dostaw.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7