Poland

Rząd zapewnia 220 mln zł na psychiatrię dziecięcą

Mateusz Morawiecki, Adam Niedzielski

Mateusz Morawiecki, Adam Niedzielski

Fotorzepa/Jerzy Dudek

Podczas œrodowej konferencji premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski og³osili rz¹dowy program wsparcia psychiatrii dzieci i m³odzie¿y. Nak³ady na systemow¹ zmianê maj¹ wnieœæ 220 milionów z³otych.

Nowe rozwi¹zania maj¹ siê opieraæ siê na kilku filarach. W ka¿dym powiecie bêd¹ dzia³aæ zespo³y opieki œrodowiskowej. Dofinansowane maj¹ byæ tak¿e oœrodki specjalistyczne. Planowana jest retaryfikacja w placówkach, czyli zwiêkszenie wycen w piramidzie œwiadczeñ psychiatrii dzieciêcej. Ponadto rz¹dowy plan zak³ada brak limitów przyjêæ ma³ych pacjentów.

Minister Niedzielski podkreœli³, ¿e opieka psychiatryczna nad dzieæmi i m³odzie¿¹ jest priorytetem rz¹du. Finansowanie maj¹ gwarantowaæ œrodki z planu finansowego NFZ, funduszu medycznego oraz bud¿etu pañstwa.

Podczas przedstawienia programu premier Morawiecki zapewni³, ¿e dodatkowe pieni¹dze na wsparcie psychiatrii dzieci i m³odzie¿y przeznaczone bêd¹ na: dzia³anie bezp³atnej i ca³odobowej infolinii, kampaniê spo³eczn¹ dotycz¹c¹ ochrony zdrowia psychicznego oraz aplikacjê mobiln¹. Na ten cel przewidziane jest 20 mln. z³. Pieni¹dze na walkê z uzale¿nieniami cyfrowymi ma zapewniæ fundusz covidowy.

- Nie ma dziœ wa¿niejszej sprawy ni¿ troska o zdrowie psychiczne dzieci i m³odzie¿y bêdzie to jeden z najwiêkszych priorytetów dzia³añ nie bêdziemy szczêdziæ si³ i œrodków - podkreœli³ szef rz¹du.

Przypomnijmy, ¿e rz¹d og³osi swoj¹ decyzjê, po tym jak politycy PiS zablokowali w Sejmie i Senacie œrodki na dofinansowanie.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7