Poland

Rząd zamykał branże na podst. badań w czasopismach naukowych

rzecznik rz¹du Piotr Mueller

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Decyzje o zamykaniu poszczególnych bran¿ w zwi¹zku z epidemi¹ rz¹d Mateusza Morawieckiego podejmowa³ na podstawie badañ publikowanych w czasopismach naukowych i rekomendacji Rady Medycznej - poinformowa³ rzecznik rz¹du Piotr Mueller w Polsat News, dodaj¹c, ¿e "nie sposób przeprowadziæ badañ na terenie kraju".

W Polsce z uwagi na koronawirusa SARS-CoV-2 decyzj¹ rz¹du Mateusza Morawieckiego wprowadzono ograniczenia praw obywatelskich i mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Na jakiej podstawie rz¹dz¹cy decydowali, które bran¿e zamkn¹æ, które ograniczyæ, a którym pozwoliæ dzia³aæ?

- Bazujemy tutaj m.in. na tych badaniach, które pojawi³y siê w czasopiœmie "Nature" - jedno z najbardziej presti¿owych czasopism naukowych na œwiecie - które bada³y mo¿liwoœæ transmisji wirusa w poszczególnych miejscach i na tej podstawie w³aœnie podejmujemy decyzje - odpowiedzia³ w Polsat News rzecznik rz¹du Piotr Mueller.

Czytaj tak¿e:
Kiedy otwarcie si³owni? Horban: Mo¿na sobie kupiæ hantle

- Plus rekomendacje Rady Medycznej czy profesorów epidemiologów. My jako politycy mo¿emy bazowaæ tylko na takich danych, bo si³¹ rzeczy innych po prostu nie ma - stwierdzi³.

Polskie badania? "Nie sposób przeprowadziæ"

Czy nie ma polskich badañ dotycz¹cych wp³ywu dzia³alnoœci poszczególnych bran¿ na rozwój epidemii? Rzecznik przyzna³, ¿e badanie z "Nature" dotyczy³o Stanów Zjednoczonych, "ale ten wirus jest analogiczny".

- Nie sposób przeprowadziæ badañ na terenie kraju w momencie, gdy mamy zamkniête w tej chwili poszczególne sektory gospodarki, bo si³¹ rzeczy te badania siê prowadzi porównuj¹c dane przy zamkniêtych i otwartych obiektach, porównuj¹c je pomiêdzy sob¹, w zwi¹zku z tym te kontakty spo³eczne musia³yby byæ uruchomione, ¿eby takie badania na terenie Polski przeprowadziæ - oœwiadczy³ Piotr Mueller.

Czytaj tak¿e: Ile osób zmar³o w Polsce w 2021 r.? Dane mówi¹ o wzroœcie liczby zgonów

- Ale bazujemy na tych badaniach, które s¹ w najbardziej presti¿owych czasopismach naukowych, plus na rekomendacjach Rady Medycznej. Jako politycy kierujemy siê tym, co jest weryfikowane na podstawie danych od ekspertów - mówi³.

"Paszporty" dla zaszczepionych? "Ró¿ne przes³anki za i przeciw"

Obecne obostrzenia obowi¹zuj¹ do koñca stycznia. Co potem? Rzecznik rz¹du powiedzia³, ¿e decyzje maj¹ zostaæ og³oszone przed weekendem, ale "na pewno" nie we wtorek. - Czy bêd¹ to zdjête obostrzenia w poszczególnych obszarach? Taka decyzja jeszcze nie zapad³a - oœwiadczy³.

Czytaj tak¿e: Praca w tych zawodach stwarza najwiêksze zagro¿enie zgonu na COVID

Jakie jest stanowisko rz¹du PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia w sprawie tzw. paszportu szczepionkowego, czyli potwierdzaj¹cego bycie zaszczepionym przeciw COVID-19 dokumentu, który mia³by umo¿liwiaæ podró¿owanie za granicê lub chodzenie do kawiarni czy kin?

- Na tê chwilê nie ma stanowiska rz¹du jednolitego w tym zakresie, poniewa¿ ró¿ne przes³anki przemawiaj¹ za i przeciw tym rozwi¹zaniom - powiedzia³ Piotr Mueller.

- Miejmy nadziejê, ¿e takie rozwi¹zanie nie bêdzie potrzebne, bo siê oka¿e, ¿e poziom wyszczepienia pod koniec drugiego kwarta³u bêdzie na tyle wysoki, ¿e po prostu tego typu dzia³ania potrzebne nie bêd¹, bo oczywiœcie wywo³uj¹ one uzasadnione pytania, równie¿ emocje spo³eczne - doda³. Stwierdzi³, ¿e wprowadzenie paszportów szczepionkowych jest dyskutowane "na poziomie europejskim".

Football news:

Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami
Arteta after 3-1 with Leicester: Arsenal are unacceptably low in the table. We need to improve the situation
Golovin on two assists: The task when coming on as a substitute was to sharpen the game. Probably, it was possible
Schalke confirmed the resignation of the head coach, the sports director and three other people. The team is last in the Bundesliga