Poland

Rząd zamyka lasy dla zwykłych obywateli. Kraków swoje zostawia otwarte

pokaż komentarz

Tak na marginesie wskazać trzeba, że "decyzja" Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w przedmiocie zakazu wejścia do lasów nie znajduje jakiejkolwiek podstawy prawnej.

Z informacji, która została opublikowana na stronie internetowej LP (link: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/komunikat ) wynika, że podstawą do wprowadzenia tego zakazu była art. 11 ust. 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19). Zgodnie z przytoczonymi przepisami, Prezes Rady Ministrów może wydawać polecenia dotyczące innych osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców niż opisanych w ust. 1 omawianego przepisu (ust. 1 dot. organów administracji rządowej, państwowych osób prawnych, organów administracji samorządowej, samorządowych osób prawnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej). Tego rodzaju polecenia mogą zostać wydane na mocy decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowej wykonalności (art. 11 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19). Polecenia, o których mowa w ust. 2 mogą być również wydawane ustnie, telefoniczne lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. Istotne okoliczności związane z poleceniami muszą zostać utrwalone w protokole (art. 11 ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19).


Ponadto w komunikacie powołano się na § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia (link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000566/O/D20200566.pdf ), z którego wynika wprowadzenie ogólnego zakazu - w okresie od 1 kwietnia do 11 kwietnia br. - korzystania z terenów zieleni, w tym w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.

Reasumując, po pierwsze, Dyrektor Generalny LP nie posiada jakiejkolwiek kompetencji do wprowadzenia zakazu wejścia do lasów z powodu istnienia stanu epidemicznego albo stanu epidemii, po drugie, zakaz wynikający z w/w rozporządzenia dot. terenów zieleni. Czym są tereny zieleni możemy dowiedzieć się w art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040920880/U/D20040880Lj.pdf ). Zatem tereny zieleni to tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, aw szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym.


W związku z powyższym terenami zielonymi w rozumieniu ustawodawcy nie są lasy.

Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że zakaz wstępu do lasu wynika z przepisów ustawy o lasach z dnia 29 września 1991 roku (link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040920880/U/D20040880Lj.pdf ) Niestety nie w obecnej sytuacji. Do zwalczenia takiego argumentu polecam treść art. 26 ustawy o lasach. Nie znajdziemy tam jakiejkolwiek przesłani do ustanowienia zakazu wejścia do lasu w przypadku zaistnienia stanu epidemicznego albo stanu epidemii.

Football news:

Martin Ødegaard: Sociedad wants to get into the Champions League is a dream. It's hard to fight Real Madrid and Barca, but we can fight the rest
Newcastle midfielder Longstaff is close to a move to Udinese. His salary will increase by more than 30 times
Milan defender Duarte was injured. This is the second injury at the club after resuming training
Lyon bought Toko-Ekambi from Villarreal for 11.5 million euros
Porto coach: Matches without fans are like salad without dressing. Without vinegar, oil and salt – not the same
Newcastle defender Yedlin: We do not demand that the lives of blacks are more important than the lives of whites. Just to be treated as equals
Barcelona could sign Alfonso Davies for 8 million euros in 2017