Poland

Rząd spowiada się Brukseli z budżetu. "Trzeba bić na alarm"

Premier Mateusz Morawiecki

Fotorzepa, Roman Bosiacki

Rz¹d wys³a³ do Komisji Europejskiej pismo, w którym przedstawia, jaka czêœæ bud¿etu naszego kraju jest poza kontrol¹ parlamentu i przez to samego spo³eczeñstwa. W tym negatywnym rankingu Polska znalaz³a siê na pierwszym miejscu wœród du¿ych pañstw Unii.

Stan finansów Polski nie jest zdrowy - uwa¿a S³awomir Dudek. "Wci¹¿ jest to najwy¿szy deficyt w historii i jedne z wy¿szych w UE, a pandemia ca³y czas trwa. W medycynie lekarz powiedzia³by, ¿e ze stanu krytycznego, mamy stan ciê¿ki, mo¿e powa¿ny, ale na pewno nie zdrowy" - mówi w rozmowie z Business Insider Polska.

Rz¹d przyzna³, ¿e pieni¹dze zrzucane z helikoptera by³y b³êdem, st¹d teraz nazywa pomoc chirurgicznym ciêciem i coraz czêœciej u¿ywa zwrotu „bud¿et nie jest z gumy”. Dlaczego od pocz¹tku nie s³uchano przedsiêbiorców, ekonomistów i nie wypracowywano pierwszych tarcz razem z biznesem? Zamiast tego one by³y dyskutowane w zacisznych gabinetach. "Te pieni¹dze mo¿na by³o po prostu lepiej wydaæ od samego pocz¹tku. Kiedy siê nimi zasypywa³o ogieñ, czêœæ siê spali³a" - uwa¿a g³ówny ekonomista FOR i dodajê, ¿e te pieni¹dze mo¿na by³o lepiej wydaæ i by³y na to propozycje.

"Po drugie, w deficycie s¹ równie¿ wydatki socjalne rz¹du, jak pi¹tka Kaczyñskiego, która nigdy nie by³a pokrywana ze sta³ych dochodów. Zreszt¹ jeœli finanse s¹ w tak dobrym stanie, to dlaczego wprowadza siê szereg podatków sektorowych w tym roku?" - pyta Dudek

G³ówny ekonomista FOR przypomina, ¿e co roku minister finansów musi przes³aæ do Komisji Europejskiej notyfikacjê fiskaln¹, w której znajduje siê Tabela 2a w której ministrowie finansów poszczególnych krajów europejskich rozliczaj¹ ró¿nice miêdzy obiektywnym deficytem wed³ug metodologii unijnej, a krajowym deficytem w sektorze centralnym w ujêciu metodologii krajowej w danym kraju.

Wnioski s¹ przera¿aj¹ce - uwa¿a Dudek. "Polska jest na pierwszym miejscu wœród du¿ych krajów Unii z najbardziej nieprzejrzystymi finansami. Przed nami znalaz³ siê tylko ma³y Cypr " - mówi ekonomista. Ró¿nica miêdzy prawdziwym obrazem bud¿etu centralnego, a tym, nad czym kontrolê ma parlament, wnios³a 6,6 proc. PKB, tj. 150 mld z³ w 2020 r. "Taka suma jest poza kontrol¹ spo³eczeñstwa w ramach procesu bud¿etowego, co zreszt¹ wyliczy³ sam Minister Finansów. To pokazuje olbrzymi¹ skalê omijania regu³ przez ten rz¹d, skalê nieprzejrzystoœci finansów publicznych, skalê kreatywnoœci. Dla porównania w 16 krajach UE nie ma sytuacji zani¿enia deficytu bêd¹cego pod kontrol¹ parlamentu. Dlatego trzeba biæ na alarm" - podkreœla S³awomir Dudek.

Wed³ug g³ównego ekonomisty FOR rz¹d stosuje triki ksiêgowe. Tworzy nowe fundusze, agencje, rozdaje obligacje zamiast dotacji, wyp³aca 13-tki z pozabilansowych rachunków pomocniczych i zmienia regu³ê wydatkow¹ w ustawie o pracownikach delegowanych.

"Tylko w PRL-u by³o tyle funduszy. Jest to nieefektywne zarz¹dzanie pieniêdzmi" - podkreœla Dudek.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals