Poland

Rząd: Rzecznik Finansowy do likwidacji. Zastąpi go UOKiK

Rz¹d wys³a³ do Sejmu projekt przewiduj¹cy wch³oniêcie instytucji przez Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W myœl projektu prezes UOKiK bêdzie odpowiada³ za ochronê klientów, którzy korzystaj¹ z us³ug podmiotów rynku finansowego. Chodzi o mo¿liwoœæ podejmowania interwencji w sprawach indywidualnych wynikaj¹cych ze sk³adania reklamacji, tj. wyst¹pienia klienta podmiotu rynku finansowego, w którym zg³asza on zastrze¿enia dotycz¹ce us³ug œwiadczonych przez ten podmiot.

Podstawow¹ zalet¹ tego rozwi¹zania ma byæ zdaniem rz¹du rozszerzenie dostêpnych Ÿróde³ informacji o naruszeniach prawa wystêpuj¹cych na rynku finansowym. Pozwoli to na lepszy monitoring rynku i prze³o¿y siê na zwiêkszenie efektywnoœci postêpowañ w sprawach ochrony zarówno indywidualnych, jaki i zbiorowych interesów konsumentów, a tak¿e lepsze wykorzystywanie instrumentów prawnych, które obecnie posiada prezes UOKiK.

Postêpowania dotycz¹ce pozas¹dowego rozpatrywania sporów bêdzie prowadziæ koordynator do spraw pozas¹dowego rozwi¹zywania sporów miêdzy klientem a podmiotem rynku finansowego dzia³aj¹cy przy UOKiK.

Jak zak³ada rz¹d, skuteczna i szybka interwencja UOKiK bêdzie mia³a zasadnicze znaczenie dla bezpieczeñstwa obrotu na rynku finansowym i budowania zaufania obywateli do pañstwa. Po³¹czenie w jednym urzêdzie ochrony interesów konsumentów na rynku finansowym pozwoli tak¿e na prowadzenie spójnej i skutecznej kampanii informacyjnej o prawach klientów rynku finansowego, a co za tym idzie, na zwiêkszenie jej skutecznoœci.

Dotychczasowy rzecznik finansowy mia³ jednak wiele zastrze¿eñ do planowanego po³¹czenia tych instytucji i wynikaj¹ce z tego ograniczenie ochrony konsumentów w obecnym kszta³cie. Po zmianach mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e czêœæ kompetencji instytucji po³¹czonych pod jednym

dachem bêdzie siê wzajemnie wykluczaæ. Przyk³adowo rzecznik finansowy zajmuje siê obecnie rozpatrywaniem skarg na te instytucje finansowe w postêpowaniu reklamacyjnym, po którym mo¿e wystawiæ niezadowolonemu klientowi instytucji finansowej tzw. istotny pogl¹d w sprawie. Na tej podstawie s¹dy cywilne czêsto wydaj¹ wyroki po myœli konsumentów.

Choæ UOKiK ma podobne uprawnienie, nie mo¿e z niego korzystaæ, jeœli w sprawie danej firmy prowadzi postêpowanie administracyjne o na³o¿enie kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie

Football news:

Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it
City had a row with Porto over a report on the website: the Portuguese attacked Pep and Fernandinho, and Silva was accused of racism
Jose Mourinho: I'm 57, very young. I will train for another 10-15 years
Davis is named the best player in Canada in 2020
Iker Casillas: Zidane is great. He has earned the right to coach Real Madrid