Poland

Rząd: Publikacja wyroku TK dopiero po uzasadnieniu

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

„Rada Ministrów wyra¿a przekonanie, ¿e orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20 powinno zostaæ opublikowane niezw³ocznie po og³oszeniu przez Trybuna³ Konstytucyjny uzasadnienia” - poinformowano w rz¹dowym stanowisku ws. wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, dotycz¹cego dopuszczalnoœci aborcji.

22 paŸdziernika Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e przepis pozwalaj¹cy na przerwanie ci¹¿y, gdy badania prenatalne wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñstwo ciê¿kiego i nieodwracalnego upoœledzenia p³odu albo nieuleczalnej choroby zagra¿aj¹cej jego ¿yciu, jest niezgodny z konstytucj¹. Chodzi o art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania. Wyrok TK nie zosta³ jak dot¹d opublikowany.

Po decyzji TK w ca³ej Polsce dosz³o do protestów, organizowanych m.in. przez „Strajk Kobiet”. Na ulicach i w mediach spo³ecznoœciowych powtarzane by³o jedno z g³ównych hase³ protestu, "wyp...". Najwiêksza demonstracja odby³a siê 30 paŸdziernika w Warszawie. Protesty organizowano tak¿e przed koœcio³ami. Uczestnicy czêœci z nich wchodzili z transparentami do œwi¹tyñ w czasie mszy.

W komunikacie, opublikowanym w œrodê po posiedzeniu Rady Ministrów, Centrum Informacyjne Rz¹du opublikowa³o stanowisko RM ws. publikacji wyroku. „W ostatnich tygodniach skierowano do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów szereg wniosków oraz pytañ od obywateli, organizacji pozarz¹dowych oraz przedstawicieli mediów dotycz¹cych publikacji wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20” - czytamy w komunikacie.

Rz¹d w swoim stanowisku zwraca uwagê, ¿e „po og³oszeniu orzeczenia dosz³o do licznych protestów oraz innych form publicznego wyra¿ania opinii wielu grup obywateli”. „W stanie epidemii oraz globalnych problemów z masowym rozprzestrzenianiem siê choroby Covid-19, na ulicach polskich miast dochodzi do szeregu bezprawnych zgromadzeñ publicznych, niebezpiecznych dla zdrowia i ¿ycia ludzi” - dodano w oœwiadczeniu.

„Zaistnia³a sytuacja nosi znamiona stanu wy¿szej koniecznoœci. Niew¹tpliwie wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego podlega og³oszeniu w Dzienniku Ustaw. Jednoczeœnie jednak sytuacja bardzo powa¿nych napiêæ spo³ecznych wymaga przeanalizowania w³aœciwej daty tej publikacji. Prezes Rady Ministrów nie mo¿e podj¹æ decyzji o niepublikowaniu wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, podjêtego zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹. Jednoczeœnie nie istnieje regulacja zobowi¹zuj¹ca Prezesa Rady Ministrów do publikacji wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego w terminie oznaczonym konkretn¹ liczb¹ dni lub dat¹” - czytamy dalej w opublikowanym stanowisku.

Rz¹d zdecydowa³, ¿e orzeczenie TK „powinno zostaæ opublikowane niezw³ocznie po og³oszeniu przez Trybuna³ Konstytucyjny uzasadnienia”.

„Wyrok zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zaœ jego uzasadnienie, tego samego dnia – w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Publikacja wyroku wraz z uzasadnieniem pozwoli na minimalizacjê w¹tpliwoœci obywateli dotycz¹cych motywów oraz skutków prawnych orzeczenia, co jest szczególnie istotne w tak wa¿nej spo³ecznie sprawie, w czasach stanu epidemii. Ponadto Trybuna³ Konstytucyjny ju¿ w ustnym uzasadnieniu wyroku zasygnalizowa³ zasadnoœæ przeprowadzenia zmian ustawodawczych w zwi¹zku z podjêtym orzeczeniem. Tym bardziej zatem konieczne jest przeanalizowanie zakresu mo¿liwych zmian” - g³osi komunikat.

Ju¿ przed tygodniem portal konkret24.tvn24.pl zwróci³ uwagê, ¿e nie istnieje przepis, który kaza³by czekaæ z publikacja wyroku TK do czasu og³oszenia uzasadnienia. Zdaniem cytowanych prawników wyroki TK publikuje siê niezw³ocznie a postawa w³adz jest groŸna z punktu widzenia porz¹dku konstytucyjnego.

- Nigdy uzasadnienia wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego nie by³y przekazywane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Nigdy te¿ nie czekano z publikacj¹ na pisemne uzasadnienie. RCL nie ma uprawieñ do weryfikacji, czy do danego orzeczenia powsta³o ju¿ uzasadnienie, czy nie - powiedzia³ w rozmowie z Konkret24 dr Maciej Berek z Uniwersytetu Warszawskiego, szef Rz¹dowego Centrum Legislacji w latach 2007-2015.

Football news:

Messi is in Barca's bid for the Cup game with Rayo Vallecano. Dest will not play due to muscle problems
Gerrard on Lampard's resignation: Chelsea have a history in this matter, so no surprises
Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)