Poland

Rząd przedłużył pomoc z tarczy branżowej. Są turystyczne PKD

TURYSTYKA Trendy

Fot. KPRM

Rz¹d przyj¹³ rozporz¹dzenie przed³u¿aj¹ce pomoc dla firm z tzw. tarczy bran¿owej na luty. Tym razem bêd¹ mogli z niej skorzystaæ tak¿e przedsiêbiorcy, którzy wyka¿¹ spadek przychodów w stosunku do wrzeœnia 2020 roku. Wszyscy bêd¹ mogli tak¿e ubiegaæ siê o postojowe, niezale¿nie od tego, czy dostali je wczeœniej.

Jak informuje w komunikacie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, rozporz¹dzenie przewiduje cztery formy pomocy:

Jakie trzeba spe³niæ warunki, aby skorzystaæ z pomocy? Jest ona przeznaczona dla „tych bran¿ polskiej gospodarki, które s¹ obecnie najbardziej dotkniête skutkami kolejnej fali pandemii koronawirusa”. Komunikat nie podaje jednak kodów PKD dzia³alnoœci gospodarczej, które objête s¹ pomoc¹.

G³ównymi warunkami skorzystania z instrumentów wsparcia jest prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej oznaczonej okreœlonym kodem PKD jako rodzaj przewa¿aj¹cej dzia³alnoœci na dzieñ 30 listopada 2020 r. oraz wykazanie spadku przychodów o co najmniej 40 proc. w odpowiednich okresach porównawczych.

Rz¹d zdecydowa³ w nowym rozporz¹dzeniu o:

„Celem rozporz¹dzenia, jak równie¿ poprzednich tzw. tarcz antykryzysowych jest ochrona przedsiêbiorców przed nastêpstwami pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych w jej wyniku obostrzeñ sanitarnych, co prze³o¿y siê w sposób bezpoœredni na zwiêkszenie stabilnoœci makroekonomicznej pañstwa. Takie dzia³anie wp³ywa na relacje gospodarcze pañstw w Unii Europejskiej, jak równie¿ na arenie miêdzynarodowej w perspektywie postpandemicznej”.

– To dodatkowe formy wsparcia dla przedsiêbiorców, którzy najdotkliwiej odczuwaj¹ skutki pandemii koronawirusa – mówi, cytowany w komunikacie wicepremier i minister rozwoju Jaros³aw Gowin.

Jak czytamy w komunikacie, w sumie pañstwo przeznaczy³o na pomoc w pandemii ju¿ 190 miliardów z³otych.

Football news:

Perez on Super League: It wasn't hard to convince Laporte. This is for the future of Barcelona
Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements