Poland

Rząd Niemiec zamyka hotele i restauracje

Od 2 do 30 listopada hotele i pensjonaty w Niemczech nie mog¹ przyjmowaæ turystów, a obiekty gastronomiczne musz¹ siê zamkn¹æ.

Kanclerz Angela Merkel uzgodni³a z premierami landów wprowadzenie kolejnych ograniczeñ, z których czêœæ mocno uderza w turystykê, donosi niemiecki portal bran¿owy FVW.

– Musimy dzia³aæ i to szybko – mówi kanclerz i dodaje, ¿e chodzi o to, by zapobiec parali¿owi zdrowotnemu kraju. Szefowa rz¹du ponownie zaapelowa³a do obywateli, by powstrzymali siê przed podró¿ami.

Obiekty noclegowe nie mog¹ w listopadzie przyjmowaæ turystów. Wyj¹tek stanowi¹ sytuacje konieczne i wyjazdy s³u¿bowe. Nowe zasady bêd¹ obowi¹zywaæ od 2 listopada do koñca miesi¹ca.

Restauracje, bary, kluby, dyskoteki i puby zostan¹ zamkniête. Bêd¹ mog³y œwiadczyæ us³ugi tylko na wynos. Nieczynne bêd¹ równie¿ obiekty kulturalne, zakazane bêd¹ wszelkie imprezy rozrywkowe. To samo dotyczy klubów fitness, p³ywalni, amatorskie dru¿yny sportowe nie bêd¹ mog³y razem trenowaæ, wolno natomiast uprawiaæ sport indywidualnie. Kolejne ograniczenia dotycz¹ wybranych segmentów us³ug, w tym handlu.

Pañstwo nie zostawia jednak przedsiêbiorców bez pomocy – firmy, samozatrudnieni i stowarzyszenia, które bêd¹ w szczególny sposób dotkniête obostrzeniami, otrzymaj¹ rekompensatê du¿ej czêœci przychodów. W wypadku firm zatrudniaj¹cych do 50 osób, bêdzie to 75 procent, przy du¿ych skala pomocy uzale¿niona jest od zgody Unii Europejskiej. Minister gospodarki Peter Altmeier mówi o bud¿ecie siêgaj¹cym 10 miliardów euro na ten cel. Poza tym firm zatrudniaj¹ce do 10 osób maj¹ mieæ dostêp do szybkich po¿yczek z Banku Odbudowy.

Niemiecki Zwi¹zek Hotelarstwa i Gastronomii Dehoga analizuje mo¿liwoœæ zaskar¿enia decyzji rz¹du i landów. Bran¿a gastronomiczna mo¿e te¿ samodzielnie sk³adaæ pozwy. Prezes Dehoga Ingrid Hartages powiedzia³a w telewizji ARD, ¿e zg³aszaj¹ siê pierwsi przedsiêbiorcy, którzy chc¹ skar¿yæ decyzjê rz¹du.

Football news:

Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola
Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries