Poland

Rząd Niemiec namawia sceptyków do szczepionki AstraZeneca

Niemiecki rz¹d i szefowie s³u¿by zdrowia w pi¹tek wezwali spo³eczeñstwo do przyjmowania szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy AstraZeneca, staraj¹c siê powstrzymaæ falê sceptycyzmu co do jej skutecznoœci i bezpieczeñstwa

W okresie zwiêkszonego popytu na szczepionki w krajach UE i ograniczeniu ich dostaw przez producentów, w niemieckich magazynach zalega oko³o miliona niewykorzystanych szczepionek. G³ównie z powodu niechêci do szczepieñ.

W Niemczach szczepionka AstraZeneca podana jest osobom w wieku od 18 do 64 lat, co zdaniem krytyków przynios³o efekt przeciwny do zamierzonego w celu powstrzymania pandemii. Unijni regulatorzy uznali j¹ za bezpieczn¹ dla wszystkich.

- Zdecydowanie zalecamy: ta szczepionka jest bezpieczna i skuteczna - przekonuje minister zdrowia Jens Spahn. "...Chroni ona zarówno nas samych, jak i innych, tak jak obie inne szczepionki" - doda³, odnosz¹c siê do dwóch innych szczepionek zatwierdzonych do u¿ytku przez Uniê Europejsk¹, firm BioNTech/Pfizer i Moderna.

Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o w tym tygodniu, ¿e poda³o tylko 15 proc. dostêpnych szczepionek.

Lothar Wieler, szef niemieckiego Instytutu Roberta Kocha, powiedzia³, ¿e dane z Wielkiej Brytanii i Izraela, gdzie przeprowadzono ju¿ szeroko zakrojone szczepienia, pokaza³y, ¿e szczepionka AstraZeneca by³a "bardzo, bardzo skuteczna".

Football news:

In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate