Poland

Rząd Merkel rozważa zawieszenie lotów do Niemiec

AFP

W zwi¹zku z wariantami koronawirusa SARS-CoV-2 w³adze Niemiec rozwa¿aj¹ ograniczenie "do niemal zera" liczby lotów do kraju.

- Ryzyko zwi¹zane z mutacjami wirusa wymaga od nas rozwa¿enia nawet bardziej drastycznych œrodków - stwierdzi³ Seehofer.

- Obejmuj¹ one bardziej rygorystyczne kontrole na granicach, szczególnie na granicach z regionami wysokiego ryzyka, ale tak¿e ograniczenie ruchu lotniczego do Niemiec niemal do zera, tak jak robi to obecnie Izrael - doda³ szef niemieckiego MSW.

B.1.1.7, nowy wariant koronawirusa SARS-CoV-2 zosta³ po raz pierwszy wykryty w hrabstwie Kent we wrzeœniu 2020 r. Od tego czasu sta³ siê dominuj¹c¹ wersj¹ wirusa w Anglii i Irlandii Pó³nocnej. Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) informowa³a, ¿e wariant potwierdzono w ponad 60 pañstwach.

W ubieg³ym tygodniu w Polsce rozpoczêto uruchamianie monitoringu zmiennoœci wirusa SARS-CoV-2.

Football news:

Coach miner Castro about the Europa League: Ready to take on any opponent
Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League