Poland

Rząd: Łagodzenie obostrzeń możliwe pod koniec marca

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Na podstawie modeli przygotowanych przez matematyków i aktualnej sytuacji epidemicznej rz¹d zak³ada, ¿e jeœli nie pojawi¹ siê "nieprzewidziane sytuacje" fala epidemii "mo¿e byæ niwelowana na prze³omie marca i kwietnia". - Je¿eli by tak siê sta³o, to rozwa¿amy stopniowe zmniejszanie obostrzeñ - oœwiadczy³ rzecznik rz¹du Piotr Mueller.

W czwartek przedstawiciele rz¹du przekazali informacje na temat zmian w programie szczepieñ przeciw COVID-19. Na konferencji prasowej Piotr Mueller zosta³ te¿ zapytany o plany w³adz dotycz¹ce okresu obowi¹zywania obecnych ograniczeñ praw obywatelskich i mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, wprowadzonych w zwi¹zku z koronawirusem.

- Bym chcia³ jednoznacznie powiedzieæ, ¿e je¿eli chodzi o najbli¿szy weekend, to zmian ¿adnych jeœli chodzi o obostrzenia nie bêdzie - powiedzia³ rzecznik rz¹du.

Czytaj tak¿e:
UE blokuje eksport szczepionki AstraZeneca z W³och

Piotr Mueller przekaza³, ¿e w pi¹tek o godz. 10:00 zbierze siê Rz¹dowy Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego. - Bêdziemy omawiaæ aktualn¹ sytuacjê i byæ mo¿e jutro bêd¹ podjête decyzje w tym zakresie, ale chcia³bym podkreœliæ, ¿e sytuacja jest dynamiczna, w zwi¹zku z tym nie mogê powiedzieæ w jakim kierunku bêd¹ sz³y decyzje jeœli chodzi o obostrzenia - doda³.

"Fala mo¿e byæ niwelowana na prze³omie marca i kwietnia"

- Rozwa¿amy - ze wzglêdu na to, ¿e sytuacja jest zró¿nicowana, w ró¿nych województwach wygl¹da nieco inaczej - ¿eby przejœæ docelowo na tygodniowy system raportowania, a nie tak jak do tej pory dwutygodniowy, co pozwoli³oby w tych miejscach, gdzie sytuacja jest nieco lepsza, obostrzenia niwelowaæ, a tam gdzie to konieczne wprowadzaæ obostrzenia, ale oczywiœcie z pewnym wyprzedzeniem, aby w szczególnoœci podmioty gospodarcze mog³y siê przygotowaæ do takich decyzji - oœwiadczy³.

Czytaj tak¿e:
Horban: Pe³ny lockdown? Gospodarka ledwo zipie

Rzecznik oceni³, ¿e jest za wczeœnie, by og³aszaæ decyzje dotycz¹ce okresu po œwiêtach. - Faktycznie, z naszych modeli przygotowanych przez matematyków, bior¹c pod uwagê aktualne dane epidemiczne zak³adamy, ¿e je¿eli nic siê nie stanie, je¿eli nie pojawi¹ siê nowe mutacje wirusa, nie pojawi¹ siê jakieœ inne nieprzewidziane sytuacje, ¿e aktualna fala mo¿e byæ niwelowana na prze³omie marca i kwietnia, aczkolwiek takiej gwarancji nie mamy. Je¿eli by tak siê sta³o, to rozwa¿amy stopniowe zmienianie obostrzeñ, zmniejszanie ich, ale warunkuje to sytuacja, która bêdzie za kilkanaœcie, kilkadziesi¹t dni. Na dzisiaj takich jednoznacznych odpowiedzi udzieliæ nie mogê - mówi³.

Co dalej z teleporadami?

Rzecznik rz¹du zosta³ te¿ zapytany, kiedy - w zwi¹zku z zaszczepieniem przeciw COVID-19 znacznego odsetka kadry medycznej - mo¿na liczyæ na otwarcie s³u¿by zdrowia. - W tym zakresie procedowane jest rozporz¹dzenie, które bêdzie to uœciœla³o. Myœlê, ¿e minister Adam Niedzielski w pi¹tek bêdzie w stanie przedstawiæ szczegó³y w tym zakresie - odpar³.

Czytaj tak¿e:
Niedzielski: Uruchamiamy szpitale tymczasowe w 9 województwach
Minister zdrowia: Do koñca wakacji wszyscy chêtni maj¹ byæ zaszczepieni przeciw COVID-19

- Dziêki budowie szpitali rezerwowych du¿a czêœæ oddzia³ów, która wczeœniej by³a przekszta³cona na tzw. oddzia³y covidowe w szpitalach powiatowych zosta³a uruchomiona do regularnego funkcjonowania w zakresie pomocy tym wszystkim osobom, które maj¹ inne schorzenia, które wymagaj¹ leczenia - doda³.

- Je¿eli chodzi o kwestie teleporad, procedowane jest rozporz¹dzenie, w pi¹tek minister Niedzielski powinien og³osiæ szczegó³y w tym zakresie - podkreœli³ Piotr Mueller.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals