Poland

Rząd Holandii podał się do dymisji. W tle skandal z zasiłkami

Holenderski rz¹d poda³ siê we wtorek do dymisji po skandalu zwi¹zanym z zasi³kami na dzieci.

Dymisja ma miejsce zaledwie kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na marzec. Rz¹d premiera Marka Rutte zareagowa³ w ten sposób na skandal, w który wpl¹tanych zosta³o oko³o 20 tys. rodziców. Zostali oni nieprawid³owo potraktowani jako oszuœci w kwestii wyp³at zasi³ków na dzieci i wpadli w powa¿ne tarapaty finansowe.

W latach 2013-2019 - gdy Rutte by³ u w³adzy - organy podatkowe odbiera³y zasi³ki rodzicom na podstawie zarzutów o oszustwa podatkowe, które póŸniej okazywa³y siê nieprawdziwe. W grudniu komisja parlamentarna ostro skrytykowa³a postêpowanie w³adz, rz¹du i s¹dów, stwierdzaj¹c, ¿e „naruszono podstawowe zasady praworz¹dnoœci”.

Rz¹d przeprosi³ rodziców i wyp³aci³ odszkodowanie w wysokoœci 30 tys. euro ka¿dej rodzinie. Jednak nie zmniejszy³o to jego krytyki, zw³aszcza po tym, jak w czwartek Lodewijk Asscher, lider Partii Pracy, zrezygnowa³ ze stanowiska w zwi¹zku ze skandalem. Choæ jego partia jest obecnie w opozycji do rz¹du Rutte, to w poprzednim gabinecie, do 2017 roku, Asscher by³ ministrem ds. spo³ecznych.

Zdaniem komentatorów dymisja rz¹du prawdopodobnie nie bêdzie mia³a wielkiego wp³ywu na wyniki wyborów parlamentarnych, zaplanowanych na 17 marca. Mimo skandalu partia partia VVD Rutte nadal prowadzi w sonda¿ach.

Premier Holandii ju¿ wczeœniej zapowiedzia³, ¿e nawet jeœli jego rz¹d poda siê do dymisji, zachowa ca³kowit¹ sprawnoœæ w zakresie walki z pandemi¹ koronawirusa.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7