Poland

Rynek wtórny: Ceny ani myślą spadać

shutterstock

Ju¿ od ponad pó³ roku popyt na mieszkania utrzymuje siê na wysokim, zbli¿onym do lat 2018-2019 poziomie.

- Choæ rynek mieszkaniowy wykaza³ wielk¹ odpornoœæ na zawirowania zwi¹zane z epidemi¹ koronawirusa, to i tak tu i ówdzie pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e kryzys czai siê tu¿ za rogiem, a ceny lokali ju¿ zaczê³y spadaæ – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert portalu Morizon.pl. - Potwierdzeniem tych wizji ma byæ trwaj¹cy od 2013 roku wzrost cen mieszkañ, który znów napompowa³ bañkê, co stanowi czêsty argument: „Musi siê to kiedyœ skoñczyæ". Ostatnio do formu³owania takich opinii zachêca³y dane opublikowane przez NBP, wed³ug których w IV kwartale 2020 r. ceny transakcyjne nieznacznie spad³y.

Œrednia cena mkw. obni¿y³a siê o 0,8 proc. w porównaniu z trzecim kwarta³em.

- Ten obraz rynku odbiega jednak od stanu rzeczywistego. Wystarczy spojrzeæ na to, co siê dzia³o w II i III kwartale 2020 roku oraz na to, co siê dzieje teraz – mówi Marcin Drogomirecki. - Ceny nie tylko mieszkañ, ale równie¿ domów i dzia³ek, systematycznie rosn¹. Krótkotrwa³y wy³om w tym trendzie spowodowa³ nag³y i niespodziewany wybuch epidemii i og³oszenie lockdownu na prze³omie I i II kwarta³u 2020 r. Powszechne obawy o zdrowie i ¿ycie oraz niepewnoœæ tego, co przynios¹ kolejne dni i tygodnie zamrozi³y popyt i na kilka miesiêcy wyhamowa³y wzrost cen ofertowych. Jednak klienci szybko oswoili siê z now¹ rzeczywistoœci¹ i wrócili na rynek - ju¿ od ponad pó³ roku popyt na mieszkania utrzymuje siê na wysokim poziomie, zbli¿onym do stanów z lat 2018-2019 – podkreœla ekspert Morizona.

Dodaje, ¿e poszukiwaniu mieszkañ i ich zakupom sprzyja przede wszystkim rekordowo niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych. - Wraz z ich du¿¹ dostêpnoœci¹ stanowi to zachêtê do podejmowania kroków maj¹cych na celu zaspokojenie w³asnych potrzeb mieszkaniowych – wyjaœnia Drogomirecki. - Inwestorów zaœ sprowadza na rynek mieszkaniowy niewielki wachlarz alternatywnych opcji bezpiecznego ulokowania posiadanego kapita³u czy jego zyskownego zainwestowania. Wci¹¿ utrzymuj¹cy siê wysoki popyt na mieszkania nie znajduje zaspokojenia w poda¿y.

Ekspert Morizona podkreœla, ¿e konsekwencj¹ wzrostu liczby poszukuj¹cych i ograniczonego nap³ywu nowych ofert jest postêpuj¹cy wzrost cen lokali wystawianych na sprzeda¿ zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym. - Ten trend znajduje odzwierciedlenie zarówno w wynikach systematycznych analiz cen w poszczególnych miastach, jak i w kolejnych odczytach Indeksu Cen Mieszkañ Morizon.pl – wskaŸnika trendu cenowego na polskim rynku mieszkaniowym.

Jak wynika z najnowszych obliczeñ wartoœæ ICM osi¹gnê³a w styczniu najwy¿szy w historii poziom - 1266,9 pkt – wskazuje Marcin Drogomirecki. - Uwagê zwraca te¿ wysokie tempo wzrostu – w porównaniu z odczytem z grudnia 2020 roku, a wiêc w ci¹gu zaledwie miesi¹ca, wartoœæ ICM wzros³a a¿ o 20,8 pkt, czyli o 1,7 proc. Ostatni tak du¿y skok - o 1,7 proc. - zanotowany zosta³ jeszcze przed wybuchem pandemii, we wrzeœniu 2019 roku.

W listopadzie i grudniu 2020 wzrosty wynios³y odpowiednio 0,2 i 0,7 proc., a ostatnie trzy miesi¹ce (od paŸdziernika 2020 r.) przynios³y ³¹czny wzrost wartoœci indeksu o 2,6 proc. -W porównaniu rok do roku wartoœæ Indeksu Cen Mieszkañ wzros³a o 71,6 pkt, czyli o 6 proc. – mówi Marcin Drogomirecki.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR