Poland

Rynek pracy po pandemii bardzo się zmieni dla wszystkich

Rynek pracy

Warszawa

Fotorzepa/ Robert Gardziñski

Przed nowymi wyzwaniami stan¹ zarówno pracownicy, jak równie¿ mened¿erowie, gdy¿ praca zdalna to coœ wiêcej ni¿ zmiana technologii.

Chocia¿ na razie nie widaæ koñca pandemii, to widaæ ju¿ tendencje, z jakimi trzeba siê bêdzie wkrótce zmierzyæ – wynika z raportu „Rynek pracy po koronawirusie" przygotowanego przez firmê doradztwa personalnego Bigram i analityczn¹ Thinktank.

Czytaj tak¿e: Ciê¿ej pracujemy w trakcie pandemii?

Jak zwracaj¹ uwagê autorzy raportu, jednym z tych nowych trendów mo¿e byæ koniec tzw. rynku pracownika wynikaj¹cy nie tylko z obecnej, kryzysowej sytuacji. Jest o tym zreszt¹ przekonanych wiêkszoœæ uczestników badania, 68 proc. z nich wskaza³o, ¿e pandemia koñczy okres rynku. Przeciwnego zdania jest dwukrotnie mniejsza grupa firm (30 proc.).

Istotna jest tak¿e reakcja firm na pandemiê. Postawi³y one przede wszystkim na transformacjê cyfrow¹ swoich organizacji, a wiele z nich skupi³o siê dostarczeniu sprzêtu i infrastruktury umo¿liwiaj¹cych ochronê zdrowia pracowników. Wszystko po to, by zapewniæ ci¹g³oœæ funkcjonowania firmy. Dopiero w drugiej kolejnoœci biznes koncentrowa³ siê na pracownikach.

Wœród dzia³añ operacyjnych ju¿ podjêtych lub planowanych w najbli¿szych czasie, a¿ 39 proc. zbadanych firm wskazuje na koniecznoœæ redukcji wynagrodzeñ lub wstrzymanie ich wzrostu, a 25 proc. – na koniecznoœæ zwolnieñ etatowych pracowników.

Zdaniem Piotra Wielgomasa, prezesa Bigramu, na szczêœcie nie jest to przes¹dzone. – Z pewnoœci¹ obecnie mamy do czynienia z rewolucjê na rynku pracy, a dynamicznych zmian bêdzie jeszcze wiêcej, jednak legendarny wzrost gospodarczy Polski pozwala patrzeæ na to zagadnienie z dystansem – zaznacza. Jak wyjaœnia, jest nadzieja, ¿e polska gospodarka odbuduje siê po kryzysie w miarê szybko, poza tym nie mo¿na zapominaæ o trendach demograficznych, w tym malej¹cej poda¿y pracy.

– W rezultacie mo¿na spodziewaæ siê wzglêdnie zrównowa¿onego rynku pod k¹tem interesów pracownika i pracodawcy – uwa¿a Wielgomas. Zaznacza jednak, ¿e pracownicy musz¹ siê liczyæ ze wzrostem konkurencji na rynku pracy, a tak¿e z koniecznoœci¹ dokszta³cania siê i zdobywania nowych kwalifikacji.

Wa¿nym trendem na rynku pracy jest te¿ zmiana organizacji pracy w firmach. Po doœwiadczeniach kilku miesiêcy pracy zdalnej coraz trudniej wyobraziæ sobie, ¿e po zakoñczeniu pandemii wszyscy wracaj¹ do biur. A¿ 42 proc. badanych ocenia, ¿e praca zdalna zostanie w ich firmie na sta³e w formie hybrydowej (po³¹czenie pracy zdalnej i w biurze). Kolejne 28 proc. uczestników badania spodziewa siê, ¿e przynajmniej niektóre dzia³y bêd¹ docelowo pracowaæ w tym systemie.

Jak jednak zwracaj¹ uwagê autorzy raportu, taka zmiana nie bêdzie ³atwa. Praca zdalna w wymiarze masowym nie jest bowiem jedynie zmian¹ natury technicznej, ale prawdziw¹ rewolucj¹ w relacjach miêdzy pracownikiem a pracodawc¹. Przyk³adowo wœród czterech najwiêkszych wad pracy zdalnej, tylko jedna dotyczy spraw „technicznych" (41 proc. badanych narzeka, ¿e nie ma w domu odpowiednich warunków do pracy).

Rozwi¹zanie pozosta³ych trzech najwa¿niejszych problemów wymaga wiêkszej uwagi pracodawcy – 69 proc. badanych skar¿y siê na poczucie alienacji, 59 proc. – na brak kontaktu ze wspó³pracownikami, a 48 proc. ma poczucie ci¹g³ego bycia w pracy. Sporym wyzwaniem mo¿e okazaæ siê te¿ motywowanie zdalnych pracowników. – Nasze badanie pokazuje, ¿e pracowników nie motywuje ju¿ rywalizacja, nie dzia³a tak¿e metoda „kija i marchewki" ani bodŸce p³acowe – podkreœla Ma³gorzata Bonikowska, prezes firmy Thinktank.

Jak zaznacza, w niepewnych czasach ludzie ewidentnie chc¹ wspó³uczestniczyæ w losach organizacji, w których pracuj¹. Liczy siê wiêc budowanie solidnej sieci komunikacji, zwiêkszanie autonomii pracowników i ich partycypacji, ustalanie wspólnych celów, delegowanie mniejszych i osi¹galnych zadañ czy promowanie innowacyjnoœci i kreatywnoœci.

– Respondenci doceniaj¹ przy tym przywództwo strategiczne i wspomagaj¹ce. To oznacza, ¿e potrzebujemy dziœ nie tyle charyzmatycznych liderów, co przewodników – dodaje Bonikowska.

Football news:

Wenger on Ozil at Fenerbahce: He needs a warm environment. He always chooses the right decision in the game, and this is brilliant
Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all
Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault
Messi suspended for 2 matches for hitting Athletic player on the head
Cesar Aspilicueta: We are Chelsea, the club always wants to fight for all the trophies
Pep Guardiola: Man City will not sign anyone in the winter
Ronaldo's smile was like a sarcastic grimace of surrender. Tacchinardi on 0:2 with Inter