Poland

Ryanair: Obsłużymy do 70 procent pasażerów z 2019 roku

Ryanair szacuje, ¿e w tym sezonie letnim z jego us³ug skorzysta od 60 do 70 procent liczby pasa¿erów z 2019 roku. Wszystko dziêki szczepionkom i szerzej dostêpnym testom, których negatywny wynik zwalnia z kwarantanny.

Prezes Ryanaira Michael O’Leary mówi³ o tym w czasie wyst¹pienia przed komisj¹ parlamentarn¹ do spraw transportu w Wielkiej Brytanii – podaje agencja informacyjna Reutera.

O’Leary jest te¿ przekonany, ¿e ceny testów PCR wymaganych przed wylotem, które teraz kosztuj¹ nawet ponad 100 euro, do lata staniej¹, a to otworzy Europê i Wielk¹ Brytaniê na podró¿e. Zarazem uwa¿a, ¿e certyfikat szczepieñ dla podró¿nych, który wzbudza wiele dyskusji, prawdopodobnie nie bêdzie gotowy na szczyt sezonu wakacyjnego.

Zakaz wyjazdów za granicê z Anglii (poza podró¿ami niezbêdnymi) bêdzie obowi¹zywa³ co najmniej do 17 maja, ale wiêcej szczegó³ów w tej sprawie 12 kwietnia ma przedstawiæ Zespó³ Specjalny ds. Turystyki przy rz¹dzie Wielkiej Brytanii.

O’Leary wzywa do szybszego dzia³ania, by daæ turystom pewnoœæ planowania. – Nie potrzebujemy specjalnego zespo³u, potrzebujemy dzia³ania – podkreœla³. – Prawdziwym wyzwaniem jest czas. Musimy daæ klientom jasnoœæ, ¿eby mogli rezerwowaæ wakacje.

Prezes wezwa³ te¿ rz¹d Zjednoczonego Królestwa do zniesienia podatku od pasa¿erów na rok lub dwa – to jego zdaniem pomo¿e o¿ywiæ ruch turystyczny.

Ryanair szacuje, ¿e do koñca tego roku obrachunkowego, który trwa do marca, linia przewiezie ponad 27 milionów pasa¿erów (w 2019 roku by³o to 152 miliony). Jej strata wyniesie oko³o 850 milionów euro. Prezes ma nadziejê, ¿e w kolejnym roku wskaŸnik ten zmniejszy siê, mo¿e uda siê nawet osi¹gn¹æ próg rentownoœci.

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition